TAILIEUCHUNG - Đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 09

Tham khảo tài liệu đề thi hết học phần môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật mã 09 , công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Câu 1( 2 điểm) Thế nào là cấu trúc dữ liệu và giải thuật? Cấu trúc dữ liệu và giải thuật đóng vai trò như thế nào trong quá trình giải quyết một bài toán tin học? Anh (Chị) hãy lấy một ví dụ minh họa cho điều đó? Câu 2( 4 điểm ) Giải thuật tính ước số chung lớn nhất của hai số p, q (p>q) được mô tả như sau: Gọi r là số dư trong phép chia p cho q: - Nếu r = 0 thì q là ước số chung lớn nhất - Nếu r ≠ 0 thì gán cho p giá trị của q, gán cho q giá trị của r rồi lặp lại quy trình trên. a) Hãy lập bảng ghi nhận các giá trị của p, q, r trong quá trình thực hiện tính ước số chung lớn nhất của hai số: 1260 và 198. b) Hãy nêu lên tính đệ quy trong cách tính này từ đó xây dựng một cách tính đệ quy cho hàm tính ước số chung lớn nhất: USCLN(p,q). c) Viết một giải thuật đệ quy và một giải thuật không đệ quy (dùng phép lặp) để tính ước số chung lớn nhất của p, q. Câu 3 (2 điểm) Cho một cây chứa các số nguyên như hình vẽ: Anh (chị) hãy: 1) Cài đặt cây trên bằng phương pháp danh sách các con của mỗi đỉnh (viết dạng cài đặt, hình ảnh cây trong bộ nhớ) 2) Dựng 1 cây nhị phân tìm kiếm có các khóa là các các số nguyên lưu tại các đỉnh của cây trên, các đỉnh được nhập vào cây theo thứ tự được đánh số như trên Hết . Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không ghi vào đề thi CB coi thi không giải thích gì thêm và nộp lại đề thi cho phòng chức năng theo quy chế của bộ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN