TAILIEUCHUNG - Lecture 11: Đặc tả yêu cầu Requirements Specifications

Tại sao cần viết đặc tả: Mục đích và những người tham gia đặc tả, Chọn kích thước và quy cách thích hợp. Yêu cầu của sự Đặc tả: Các đặc tính của đặc tả tốt, Các vấn đề chủ yếu, Những gì không cần thiết trong đặc tả, Cấu trúc của một tài liệu yêu cầu, Chuẩn IEEE. | Phân tích yêu cầu phần mềm Lecture 11 Đặc tả yêu cầu Requirements Specifications Tại sao cần viết đặc tả Mục đích và những người tham gia đặc tả Chọn kích thước và quy cách thích hợp Yêu cầu của sự Đặc tả Các đặc tính của đặc tả tốt Các vấn đề chủ yếu Những gì không cần thiết trong đặc tả Cấu trúc của một tài liệu yêu cầu Chuẩn IEEE Phân tích yêu cầu phần mềm 2 Phân tích yêu cầu phần mềm Đặc tả yêu cầu phần mềm Thực hiện kết nối Yêu cầu với những cái khác như thế nào Cần mô tả chúng trong một tài liệu SRS Software Requirement Specification Nhưng một SRS không phải nhất thiết là một tài liệu chỉ trên giấy tờ . Mục tiêu SRS Chuyển tải thông tin Giải thích lĩnh vực ứng dụng và hệ thống cần phát triển Lập hợp đồng Có lẽ là một ràng buộc hợp lệ Biểu diễn sự thỏa thuận và một lời cam kết Cơ sở cho việc đánh giá phần mềm Hỗ trợ kiểm thử V V Đủ thông tin để kiểm tra liệu hệ thống được phân phối có đáp ứng được các yêu cầu Cơ sở cho việc quản lý thay đổi Người dùng SRS Khách hàng Người dùng Quan tâm đến các yêu cầu hệ thống. .nhưng không biết các chi tiết về yêu cầu phần mềm Nhà phân tích yêu cầu hệ thống Viết những đặc tả liên quan khác Người phát triển Lập trình viên Phải cài đặc các yêu cầu Kiểm thử viên Phải kiểm tra rằng các yêu cầu được đáp ứng Quản lý dự án Phải đo lường và kiểm soát dự án

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
165    5    0    09-08-2020
1    4    0    09-08-2020
190    4    0    09-08-2020
174    3    0    09-08-2020
5    3    0    09-08-2020
3    5    0    09-08-2020
49    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN