TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI MẪU MÔN TOÁN THI TUYỂN SINH ĐH, CĐ KHỐI B, D

Tham khảo tài liệu 'đề thi mẫu môn toán thi tuyển sinh đh, cđ khối b, d', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI MẪU MÔN TOÁN THI TUYỂN SINH ĐH CĐ KHỐI B D - 2009 Thời gian làm bài 180 phút I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điếm Câu I 2 0 điếm . 2 x 3 Cho hàm số y x - 2 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số đã cho. 2. Tìm tât cả các giá trị của tham số m đê đường thẳng y 2x m căt C tại hai điểm phân biệt mà hai tiếp tuyến của C tại hai điêm đó song song với nhau. Câu II 2 0 điếm . 1. Giải phương trình 1 2cos3x sin x sin2x 2sin2 2x 4 . 2. Giải phương trình log2 x - 2 log2 x 5 log2 8 0. Câu III 1 0 điếm . Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y x ln x 1 trục tung x 1 trục hoành và đường thẳng x Je -1. Câu IV 1 0 điếm . Cho lăng trụ B C có đáy ABC là tam giác đều cạnh a AA 2a và đường thẳng AA tạo với mặt phẳng ABC một góc bằng 600. Tính thê tích khối tứ diện ACA B theo a. Câu V 1 0 điếm . Tìm tât cả các giá trị của tham số a đê bât phương trình x3 3x2 -1 a y x -yíx-1 3 có nghiệm. II. PHẦN RIÊNG 3 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần 1 hoặc phần 2 . 1. Theo chương trình Chuấn Câu 2 0 điểm . Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thăng d có phương trình x -1 _ y - 7 _ z - 3 1 4 và mặt phăng P có phương trình 3x - 2y - z 5 0. 2 1. Tính khoảng cách giữa đường thăng d và mặt phăng P . 2. Ký hiệu l là hình chiếu vuông góc của d trên P . Viết phương trình tham sô của đường thăng l. Câu 1 0 điểm . Tìm các sô thực x y thỏa mãn đăng thức x 3 5i y 1 - 2i 3 9 14i. 2. Theo chương trình Nâng cao Câu 2 0 điểm . Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho đường thăng d có phương trình x -1 y - 7 2 1 z - 3 4 và mặt phăng P có phương trình 3x - 2y - z 5 0. 1. Tính khoảng cách giữa đường thăng d và mặt phăng P . 2. Ký hiệu l là giao tuyến của P và mặt phăng chứa d vuông góc với P . Viết phương trình chính tắc của đường thăng l. Câu 1 0 điểm . Cho sô phức z 1 yỈ3i. Hãy viết dạng lượng giác của sô phức z5. ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm I 2 0 điểm 1. 1 25 điểm Tập xác định D 2 . Chiều biến thiên y - - 0

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT