TAILIEUCHUNG - Tài liệu về CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VĨ MÔ

Tài liệu tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô chuyên đề về giá và lượng giúp các bạn sinh viên khoa kinh tế ôn tập môn học này | CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1. Giá sản phẩm X tăng lên dẫn đến phần chi tiêu cho sản phẩm X tăng lên thì hệ số co dãn của cầu theo giá sản phẩm X là a ED 1 b ED 1 c ED 0 d ED 1 2. Khi thu nhập tăng lên 10 khối lượng tiêu thụ sản phẩm X tăng lên 5 với các điều kiện khác không đổi thì ta có thể kết luận sản phẩm X là a Sản phẩm cấp thấp b Xa xí phẩm c Sản phẩm thiết yếu d Sản phẩm độc lập 3. Nếu 2 sản phẩm X Y là 2 sản phẩm thay thế thì a Exy 0 b Exy 0 c Exy 0 d Exy 1 4. Nếu 2 sản phẩm X Y là 2 sản phẩm bổ sung thì a Exy 0 b Exy 0 c Exy 0 d Tất cả đều sai 5. Đường cung của sản phẩm X dịch chuyển do a Giá sản phẩm X thay đổi b Thu nhập người tiêu dùng thay đổi c Thuế thay đổi d Giá cả sản phẩm thay thế giảm 6. Đường cầu sản phẩm X dịch chuyển khi a Giá sản phẩm X thay đổi b Chi phí sản xuất sản phẩm X thay đổi c Thu nhập của người tiêu thụ thay đổi d Tất cả các câu trên 7. Nếu giá sản phẩm X tăng lên các điều kiện khác không đổi thì a Cầu sản phẩm X tăng lên b Khối lượng tiêu thụ SP X tăng lên c Khối lượng tiêu thụ sản phẩm X giảm xuống d Phần chi tiêu sản phẩm X tăng lên 8. Nếu giá cân bằng sản phẩm là P 15 đ sp chính phủ đánh thuế 3đ sp làm giá cân bằng tăng lên P 17 đ sp có thể kết luận 1 a Cầu co giãn nhiều hơn so với cung b Cầu co giãn ít hơn so với cung c Cầu co giãn tương đương với cung d Tất cả đều sai 9. Khi giá hàng Y Py 4 thì lượng cầu hàng X Qx 10 và khi Py 6 thì Qx 12 với các yếu tố khác không đổi. Kết luận X và Y là 2 sản phẩm a bổ sung theo nhau b Thay thế cho nhau c Vừa thay thế vừa bổ sung d Không liên quan 10. Nếu mục tiêu của công ty là tối đa hóa doanh thu và cầu về sản phẩm của công ty tại mức giá hiện có là co giãn nhiều công ty sẽ a Tăng giá b Giảm giá c Tăng lượng bán d Giữ giá như cũ 11. Khi thu nhập giảm các yếu tố khác không đổi giá cả và lượng cân bằng mới của hàng hóa thông thường sẽ a Giá thấp hơn và lượng cân bằng lớn hơn b Giá cao hơn và lượng cân bằng nhỏ hơn c Giá thấp hơn và lượng cân bằng nhỏ hơn d Không thay đổi 12. Yếu tố nào sau đây .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2          15-08-2020
207    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
533    4    0