TAILIEUCHUNG - quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 2

Chi tiết được chế tạo bằng gang xám, được đúc trong khuôn cát – mẫu gỗ, làm khuôn bằng máy, mặt phân khuôn X-X (nằm ngang). - Lượng dư phía trên: 3,5 mm - Lượng dư phía dưới và mặt bên: 3,5 mm - Góc nghiêng thoát khuôn: 30 - Bán kính góc lượn: 3 mm. Bản vẽ lòng khuôn | Chương 2 Xác định lượng dư gia công - Chi tiết được chế tạo bang gang xam được đúc trong khuôn cát - mau gô lam khuôn bang may mạt phan khuôn X-X nam ngang . - Lượng dư phía trến 3 5 mm - Lượng dư phía dưôi va mặt bến 3 5 mm - Gôc nghiếng thoat khuôn 30 - Ban kính gôc lượn 3 mm. Bán ve lông khuôn Error Not a valid link. 4. PHAN TÍCH HAI PHƯƠNG An CONG NGHỆ Ban vế đanh số cac bế mat chi tiết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT