TAILIEUCHUNG - quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 10

Vấn đề được chú ý khi thiết kế đồ gá là năng suất, chất lượng và giá thành gia công: + Đồ gá phải đảm bảo sao cho quá trình định vị và kẹp chặt nhanh chóng, đảm bảo thời gian gia công là ngắn nhất. + Đồ gá phải góp phần đảm bảo độ chính xác gia công. + Giá thành đồ gá phải rẻ, kết cấu đơn giản dễ chế tạo và lắp ráp, vật liệu phải dễ kiếm, dễ thay thế, sử dụng phải dễ dàng thuận tiện. - Đồ gá được chọn là đồ gá cho. | Chương 10 THIET KE DO GA CONG NGHỆ Hình thanh nhiệm vụ thiết kế đồ ga - Vấn đề được chu y khi thiết kế đồ ga la nang suất chất lượng va gia thanh gia cong Đo ga phai đấm bao sao cho qua trình định vị va kep chat nhanh chong đấm bao thôi gian gia cong la ngan nhất. Đo ga phai gop phan đấm bao đo chính xấc gia cong. Gia thanh đo ga phai re kết cấu đôn gian de chế tao va lap rap vạt liệu phai de kiếm de thay thế sử dung phai de dang thuận tien. - Đo ga được chon la đo ga cho nguyến cong 6 Khoan lo 015 Nội dụng thiết kế đo ga Thiết kế đo ga cho nguyện cong 6 a Sơ đo ngụyện ly đo ga - Ớ nguyen cong nay ta can gia cong lo ga phai đấm bao qua trình định vị va kep chat nhanh chong chính xấc. Ta can chế tao đo ga chuyến dung. - Chi tiết được định vị tren mặt phang. Đe chong xoay chi tiết ta dung mọt chot tram đế chong xoay. - Việc kep chat chi tiết được thực hiện nhô vấo đai oc va long đen. b Tính toan sai sô đọng hoc đo ga - Sai số ga đat được tính theo cong thức sau _ Ỉ2 2 2 2 2 Sgd - y sc SK sct sm Sdc cong thức 7-1 trang 35 TL7 Vợi 8c - sai số chuẩn. -Vì mối lẩp giữa chốt vẩ chi tiết lẩ H8 g6 cho nen Sai lếch giới han trến cua lốlẩ 0 027 Sai lếch giới han trến trục la -0 006 Sai lếch giới han dưới trục la -0 017 -Ma sc 2e 2A ỗ2 - Ỗ1 Trống đố A Khế hớ hướng kính nhố nhất khi lap phối lến chốt. A I- 0 006 0 027 1 0 021 ế đố lếch tam cua bế mạt trụ ngốai Số với lố. ế 0 ô1 Dung sai đướng kính lố. ô2 Dung sai đướng kính truc. 8c 2. 0 021 0 023 - 0 027 0 038 mm. -8k - sai số kếp chat dố lực kếp gay ra. 8k 0 phướng lực kếp vuống gốc phướng kích thước gia cống. -8m - sai số mốn dố đố ga bị mốn gay ra. 8m 0 -Sai số điếu chỉnh 8đc La sai số sinh ra trống qua trình lap rap va điếu chỉnh đố ga. Sai số điếu chỉnh phu thuốc vaố kha nang điếu chỉnh va dung cu đước dung đế điếu chỉnh khi lap rap. Trống thực tế khi tính toan đố ga ta cố thế lấy 8đc 5 -10 Lim. Chốn 8đc 10 0 01mm. -8ct -Sai số chế taố __o r _ ĩ 2 _ 2 _ 2 2 8ct l6gd - sc - sk - sm - Sdc Với

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT