TAILIEUCHUNG - Giấy ủy quyền khiếu nại - Mẫu số 41

Bạn đang muốn ủy quyền khiếu nại nhưng không biết viết làm sao. Tài liệu Giấy ủy quyền khiếu nại - Mẫu số 41 được ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra. | MẪU SỐ 41 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- ., ngày . tháng năm GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI Họ và tên người ủy quyền: (1) Địa chỉ: (2) Số CMND: Cấp ngày tháng . năm Nơi cấp: Họ và tên người được ủy quyền Địa chỉ: Số CMND: Cấp ngày tháng . năm Nơi cấp: Nội dung ủy quyền: (3) Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền. Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký và ghi rõ họ tên) (1) Nếu người ủy quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền. (2) Nơi người ủy quyền khiếu nại cư trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức ủy quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó. (3) Ủy quyền toàn bộ để khiếu nại hay ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).

TÀI LIỆU HOT