TAILIEUCHUNG - Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ

Tham khảo tài liệu 'đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký chấm dứt thay đổi việc giám hộ Thông tin Lĩnh vực thống kê Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC UBND cấp xã Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Người đi đăng ký chấm dứt thay đổi việc giám hộ đến bộ phận 1. Bước 1 tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã để nhận tờ khai. Sau khi điền đầy đủ các thông tin vào tờ khai. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ 2. Bước 2 .X . Nếu hồ sơ đầy đủ sẽ ghi biên nhận và hẹn ngày trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa đủ sẽ được hướng dẫn để hoàn chỉnh 3. Bước 3 Đến ngày trả kết quả theo biên nhận công dân đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc UBND cấp xã để nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ khai Đăng ký chấm dứt việc giám hộ theo mẫu 2. - Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp hợp lệ trước đây - Xuất trình các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện chấm dứt việc 3. giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự - Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng đã được lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ thì người yêu cầu chấm dứt việc giám hộ 4. J phải nộp danh mục tài sản đó và danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ. Số bộ hồ sơ 01 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ khai đăng ký chấm dứt việc giám hộ Quyết định số 01 2006 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.