TAILIEUCHUNG - Bài 4: KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU

Biết cách tạo, hiệu chỉnh các bảng dữ liệu. Cũng như các thay đổi, thiết lập trên các bảng biểu. Nội dung: Chèn bảng biểu vào văn bản, Các thao tác trên bảng biểu,Thay đổi cấu trúc bảng biểu. Mục tiêu bài học: Hiểu và thao tác được trên bảng biểu, Biết sử dụng các tính năng để tạo, thiết lập các thuộc tính liên quan đến các ô, dòng, cột trong bảng biểu, Biết cách để chèn, hiệu chỉnh, thiết lập các ký tự đặc biệt, hình ảnh cho bảng biểu | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http KẼ HOẠCH BÀI GIANG Phân bo thời gian 4T LT 1T TH 3T Slide bài giảng 4- Tập bài tập 4- Giáo trình stJàce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http NỘI DUNG MON HỌC 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- GIỚI THIỆU BỘ ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG GIỚI THIỆU PHÂN MỀM XỬ LÝ VĂN BẢN KỸ THUÂT trình bày văn bản KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU BẢO MẬT VÀ IN ẤN VĂN BẢN GIỚI THIỆU PHÂN MỀM XỬ LÝ BẢNG TÍNH KỸ THUẬT XỬ LÝ ỨNG DỤNG BẢNG TÍNH ĐỒ THỊ Và in Ấn bảng Tính TỐNG QUAN ỨNG DỤNG TẠO TRÌNH CHIÊU Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài 4 Bài 5 Bài 6 Bài 7 Bài 8 Bài 9 Bài 10 KỸ THUẬT THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU Bài 11 GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG KHÁC Bài 12 THI CUỐI môn Bài 13 ĐỒ ÁN MÔN HỌC sởace 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 4 KỸ THUẬT XỬ LÝ BẢNG BIỂU Biết cách tạo hiệu chỉnh các bảng dữ liệu. Cũng như các thay đối thiết lập trên các bảng biểu. Chèn bảng biểu vào văn bản -ị- Các thao tác trên bảng biêu -ị- Thay đôi cấu trúc bảng biểu -I- Hiểu và thao tác được trên bảng biểu -I- Biết sử dụng các tính năng để tạo thiết lập các thuộc tính liên quan đến các ô dòng cột trong bảng biểu -ị- Biết cách để chèn hiệu chỉnh thiết lập các ký tự đặc biệt hình ảnh cho bảng biểu sởace 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http taCHÈN BẢNG BIỂU VÀO VĂN BẢN Biết cách thêm bảng biếu vào cho văn bản các thao tác cơ bản. J-Tao hiêu chỉnh xóa câ u trúc môt bảng biếu Table Tạo Thêm bảng biểu. Table - Insert - Table stJàce TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http CHÈN BẢNG BIỂU VÀO VĂN BẢN J-Tao hiêu chỉnh xóa câ u trúc môt bảng biếu Table Hiệu chỉnh Thao tác thay đổi. Thêm dòng cột Thay đổi hiển thị Canh trái giữa phải của cột dòng sởace

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    6    0    13-08-2020
96    3    0    13-08-2020
41    5    0    13-08-2020
67    7    0    13-08-2020
30    5    0    13-08-2020
1    9    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN