TAILIEUCHUNG - Tờ báo không chỉ là người tuyên truyền tập thể, mà còn là người tổ chức tập thể

Chức năng được hiểu là tổng hợp những vai trò và tác dụng của một hoạt động nào đó trong tự nhiên và xã hội, vì vậy, chức năng của báo chí có tính mục đích - kết quả của quá trình hoạt động thực tiễn của báo chí nhằm đạt mục đích, mục tiêu đã định. Cũng chính vì chức năng và tầm quan trọng to lớn của báo chí trong xã hội như vậy nên Lênin đã nói “Tờ báo khôg chỉ là người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, mà còn là người tổ chức. | Khi nói vê chức năng của báo chí cách mạng Lênin nói Tờ báo không chỉ là người tuyên truyên tập thể mà còn là người tổ chức tập thể . Giải thích câu nói trên Chức n ăng được hi ểu là tổng h ợp những vai trò và tác dụng củ a mộ t ho ạt động nào đó trong tự nhiên và xã h ộ i vì v ậy chức n ăng c ủ a báo chí có tính mụ c đích - k ết qu ả củ a quá trình ho ạt độ ng thự c ti ễn c ủ a báo chí nh ằ m đạt mụ c đích mụ c tiêu đ ã định. Cũng chính vì chức năng và tầm quan trọng to lớn của báo chí trong xã hội như v ậ y nên Lênin đ ã nói T ờ báo khôg ch ỉ là ng ười tuyên truyề n tập th ể cổ độ ng tập th ể mà còn là ng ười tổ chức t ập th ể. Tuyên truyề n t ập th ể là mộ t ho ạt độ ng nhằm truyền bá những tư tưởng quan đi ể m c ơ b ản củ a h ệ tư tưởng chính th ố ng c ủ a ch ế độ xã h ộ i tới qu ần chúng để hình thành bức tranh v ề th ế giớivà l ịch sử vận độ ng xã hội. Ở nghĩ a r ộ ng tuyên truyền là toàn b ộ những hình thức ho ạt độ ng c ủa công tác tư tưởng vận động qu ần chúng ở nghĩ a h ẹp tuyên truyề n là tất cả các ho ạt độ ng nh ằm truyền bá mọ i tri thức mọ i ý niệ m c ụ th ể nào đó cho quần chúng. Nộ i dung tuyên truyề n củ a báo chí bao g ồ m - Truyề n bá Chủ nghĩ a Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và th ế giới quan khoa học của chủ nghĩa xã hội cho quần chúng làm cho hệ tư tưởng này trở thành h ệ tư tưởng toàn dân. Đó là c ơ s ở để động viên xã hội tham gia giải quyết các nhiệm vụ chung của đất nước và địa phương mình. - Tuyên truyề n gi ải thích cho qu ần chúng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Về bản chất đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước là sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam. Vì vậy tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và đường l ố i chính sách củ a Đảng và Nhà nước hoà quyệ n đ an sen và hỗ trợ lẫn nhau. Hoạt động tuyên truyền cần phân tích lý giảk các cơ sở khoa học khả năng thực hiện làm cho quần chúng hiểu biết tin tưởng và tự giác .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    5    0    04-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0