TAILIEUCHUNG - Cài đặt và sử dụng YUM trên Fedora

YUM là một công cụ quản lý và cài đặt phần mềm rất hay cho các hệ thống Red Hat Linux. Nó có thể cài đặt các gói mới hoặc cập nhật các gói đã tồn tại trên hệ thống. Chúng ta hãy cùng xem làm cách nào để thiết đặt nó trên một hệ thống Fedora Linux và sau đó là làm cách nào để sử dụng nó. | Cài đặt và sử dụng YUM trên Fedora Nguồn Quản Trị Mạng - YUM là một công cụ quản lý và cài đặt phần mềm rất hay cho các hệ thống Red Hat Linux. Nó có thể cài đặt các gói mới hoặc cập nhật các gói đã tồn tại trên hệ thống. Chúng ta hãy cùng xem làm cách nào để thiết đặt nó trên một hệ thống Fedora Linux và sau đó là làm cách nào để sử dụng nó. Nếu bạn chưa có trình YUM trên hệ thống của mình hãy vào trang này để tải về. Sau khi tải về phiên bản mới nhất của YUM cho Fedora Linux của bạn hãy cài đặt nó. rpm -ivh Khi tiến trình cài đặt hoàn tất bạn có thể truy cập vào YUM bằng cách dùng lệnh yum. Chúng ta hãy cùng cấu hình YUM trước khi bắt đầu sử dụng nó. Cấu hình cơ bản gồm có việc thêm vào một số của kho RPM để YUM có thể đem về các gói RPM và các gói phụ thuộc theo yêu cầu. Mở file etc bằng một trình soạn thảo văn bản và thêm các dòng sau vào cuối của file này base name Fedora Core releasever - basearch - Base baseurl http fedora releasever en basearch da g baseurl http fedora core releasever basearch os Lưu file này lại và thoát khỏi trình soạn thảo. Bây giờ cài đặt khóa đăng kí GPG cho máy chủ này với dòng lệnh sau rpm -import Bạn có thể thêm các kho khác theo cách tương tự. Nhớ cài đặt khóa GPG cho nó nếu bạn thêm các kho này vào. Bây giờ cập nhật cơ sở dữ liệu YUM của bạn để nó có thể chứa các gói với các kho mới yum check-update Bây giờ nếu bạn muốn cài đặt một gói thì tất cả những gì phải làm là chạy dòng lệnh yum install theo sau đó là tên của gói cần cài đặt hoặc cập nhật. Chẳng hạn bạn muốn cài đặt gói cowsay chạy dòng lệnh sau yum install cowsay Nếu gói này nằm trong bất kì kho nào mà bạn đã liệt kê trong file của bạn YUM sẽ ngay lập tức cài đặt nó cùng với bất kì gói nào đi kèm. Nếu không nó sẽ báo cáo là gói này không sẵn có. Nếu bạn muốn cập nhật tất cả các gói trong hệ thống hãy chạy câu lệnh này yum update Nếu bạn muốn nâng cập một gói đơn yum update .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    5    0    10-08-2020
5    3    0    10-08-2020
72    7    0    10-08-2020
6    2    0    10-08-2020
6    7    0    10-08-2020
56    2    0    10-08-2020
224    3    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN