TAILIEUCHUNG - Thi thử Đại học-2010 THPT Chuyên Hưng Yên

Tham khảo tài liệu 'thi thử đại học-2010 thpt chuyên hưng yên', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trường THPT Chuyên Hưng Yên ĐỀ THI THỬ ĐH CĐ THÁNG 4 NĂM 2009 Môn HÓA HỌC- KHÓI A Thời gian làm bài 90 phút Không kể thời gian giao đề Mã đề thi 091 Đề thi có 4 trang CHUNG CHO TÁT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 1. Cho sơ đồ _ A1 ----- A2 ----- A3 --- CH4 C2H2 a4 ----------- A5 ----- CH4 a6------ A4 ------ C2H6O Biết A1 A4 đều có khả năng phản ứng được với AgNO3 NH3. A2 A5 A6 lần lượt là A. C4H4 CH3COONa CH3COOC2H3. B. CH3COOH C3H8 C2H4. C. CH3COONH4 CH3COONa CH3CHO. D. C4H6 CH3COONa CH3COOC2H3. 2. Để bảo quản dung dịch Fe2 SO4 3 tránh hiện tượng thuỷ phân người ta thường nhỏ vào dung dịch vài giọt A. dd NH3 b. dd NaOH c. dd H2SO4 D. dd BaCl2 3. Cho các hợp chất hữu cơ sau Glucozơ Saccarozơ Fructozơ Tinh bột Glyxerol. Có bao nhiêu chất KHÔNG tham gia phản ứng tráng bạc A. 1 chất B. 2 chất C. 3 chất D. 4 chất 4. Điện phân 100ml dung dịch CuSO4 0 2M với cường độ I 9 65A. Tính khối lượng Cu bám bên catot sau khoảng thời gian điện phân t1 200s và t2 500s giả thiết hiệu suất điện phân là 100 32g 0 64g 64g 1 28g 64g 1 6g 32g 1 28g 5. Cho dung dịch chứa a mol NaHCO3 vào dung dịch chứa b mol Ba OH 2. Sau khi phản ứng xong lọc bỏ kết tủa dung dịch nước lọc thu được chứa chất gì nếu b a 2b Ba HCổ3 2 1 B. NaHCổ3 Na2Cổ3 C. NaOH Ba OH 2 Na2Cổ3 6. Thủy phân hợp chất C3H5Cl3 bằng dung dịch NaOH kết quả thu được bao nhiêu hợp chất hữu cơ đơn chức. A. 1. B. 2 D. 4 7. Đốt cháy hoàn toàn 0 1 mol ancol no mạch hở X cần vừa đủ 5 6 lít oxi đktc . X cùng với axit HOOCC6H4COOH là 2 monome được dùng để điều chế polime làm nguyên liệu sản xuất tơ A. Nilon-6 6 B. Capron C. Lapsan D. Enang. 8. Nguyên tô H chủ yếu có hai đổng vị II và 2H . Nguyên tô O có 3 đổng vị 16O 17O 18O Sô phân tử H2O tạo ra từ các loại đổng vị trên của 2 nguyên tô là A. 3 B. 6 C. 9 D. 12 9. Hỗn hợp khí X gồm hidrocacbon A và H2 dư có dX H2 4 8 . Cho X qua Ni nung nóng đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp Y có dY H 8 . Công thức A là A. C3H4 _ 1 B. C2H2 C. C2H4 D. C4H6. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
150    8    0    13-08-2020
2    6    0    13-08-2020
22    4    0    13-08-2020
449    5    0    13-08-2020
16    4    0    13-08-2020
9    6    0    13-08-2020
9    6    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN