TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn và ôn tập xác suất và thống kê toán

Tài liệu tham khảo và các bài tập Hướng dẫn và ôn tập xác suất và thống kê toán | TS. Trần Thái Ninh Hướng dẫn ôn tập Xác suất và Thống kê toán Hà nội 2007 2 Chương I Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 1 Định nghĩa cổ điển của xác xuất Bài tập mẫu Bài . T _ 6 4đ Lấy ngẫu nhiên ra 2 quả. Tìm xác suất các biến cố sau đây a. A Lấy được 2 quả đỏ b. B Lấy được hai quả khác mầu c. C Lấy được ít nhất một quả đỏ Bài . Cho hai cái thùng và theo cách ký hiệu như trên ta có thể viết như sau Ti 6t 4đ T2 5t 5đ . Từ thùng 1 lấy ngẫu nhiên ra 2 quả và từ thùng 2 lấy ngẫu nhiên ra 1 quả. Tìm xác suất các biến cố sau đây a. A Cả 3 quả lấy ra đều là đỏ b. B Trong 3 quả lấy ra có đúng 2 quả đỏ c. C Trong 3 quả lấy ra có ít nhất một quả đỏ Bài . Người ta chia một tấm bìa có in dòng chữ KINH TE KE HOACH thành 13 phần tương ứng với 13 chữ cái. Tìm xác suất xếp ngẫu nhiên 10 tấm bìa trong số 13 tấm bìa nói trên thành chữ KHOA KINH TE. Bài Bài toán khách hàng . Có 3 khách hàng không quen biết nhau cùng đi mua hàng ở một cửa hàng có 5 quầy hàng. Giả sử các khách hàng chọn quầy hàng để mua hàng một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất các biến cố sau đây a. A Cả 3 khách hàng cùng vào một quầy b. B 3 khách hàng vào 3 quầy khác nhau c. C Có hai người vào quầy số 1 d. D Có hai người vào cùng một quầy Bài . 5 khách hàng không quen biết nhau và cùng vào mua hàng ở một cửa hàng có 3 quầy hàng. Nếu sự lựa chọn quầy hàng của khách hàng là ngẫu nhiên thì hãy tìm xác suất của các biến cố sau a. A Cả 5 khách hàng cùng vào 1 quầy b. B Có 3 người vào cùng 1 quầy c. C 5 người khách vào hai quầy tức là 2 quầy có khách d. D Quầy nào cũng có khách hàng 2 Định lí cộng và nhân xác xuất Bài tập mẫu Bài . Trong một căn phòng có một mạch điện như hình vẽ sau đây -----0 1 5 3 . ÔS ư IA nhiAn A 4A. IA. AU .K. . VA. .Át Giả sử sự kiện các bảng 1 2 3 bị cháy khi bật công tăc K là ngẫu nhiên và độc lập với nhau. Xác suất các bóng bị cháy cho trước và bằng 0 1 0 2 0 3 tương ứng. Tìm xác suất phòng không có ánh sách khi bật công tăc. 3 Bài tập củng cố Bài . Một chiếc máy bay lần .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN