TAILIEUCHUNG - IRM ứng dụng

Thông số cơ bản: TR (Temps de répétition): Thời gian lập lại của một sóng điện từ trường (RF), ảnh hưởng trực tiếp tới T1. TR càng dài thì tính T1 giảm. TE: Thời gian thu được tín hiệu sau khi phát xung động điện từ trường, ảnh hưởng T2. TE càng dài thì tính T2 tăng. | Chuỗi xung séquence Spin Echo SE Echo de gradient EG Inversion récupération IR FSE ou turbo SE Ehêng sốGơteảH TR Temps de répétition -Thời gian lập lại của một sóng điện từ trường RF ảnh hưởng trực tiếp tới T1 -TR càng dài thì tính T1 giảm TE Temps d écho -Thời gian thu được tín hiệu sau khi phá _ ảnh hưởng T2 - TE càng dài thì tính T2 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
49    22    0
35    15    0
30    9    0