TAILIEUCHUNG - Chương 1: Tổng Quan

Tin học (Informatic) là ngành khoa học xử lý thông tin tự động bằng máy tính điện tử hoặc các thiết bị tương đương khác. Theo nghĩa thông dụng, tin học còn có thể bao hàm cả những gì liên quan đến các thiết bị máy tính hay các ứng dụng tin học. | 5/13/2020 10:41:33 PM Giảng viên: Nguyễn Hữu Trung Chương 1 Tổng Quan 5/13/2020 10:41:33 PM Giảng viên: Nguyễn Hữu Trung NỘI DUNG TRÌNH BÀY Khái niệm Tin học và các vấn đề liên quan Các hệ đếm Biểu diễn thông tin Cấu trúc tổng quan phần cứng Tổng quan về phần mềm Câu hỏi & Bài tập 5/13/2020 10:41:33 PM Giảng viên: Nguyễn Hữu Trung Khái niệm Tin học và các vấn đề liên quan Khái niệm Tin học Các chuyên ngành Tin học Đơn vị thông tin 5/13/2020 10:41:33 PM Giảng viên: Nguyễn Hữu Trung Khái niệm Tin học Tin học (Informatic) là ngành khoa học xử lý thông tin tự động bằng máy tính điện tử hoặc các thiết bị tương đương khác. Theo nghĩa thông dụng, tin học còn có thể bao hàm cả những gì liên quan đến các thiết bị máy tính hay các ứng dụng tin học. 5/13/2020 10:41:33 PM Giảng viên: Nguyễn Hữu Trung Các chuyên ngành Tin học Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy tính : cơ sở lý thuyết, kỹ thuật xây dựng, chế tạo và kết nối các thành phần máy tính, Hệ điều hành : hệ thống .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN