TAILIEUCHUNG - Lập trình cho bộ đếm và bộ định thời trong 8051

8051 có hai bộ định thời , bộ đếm | CHƯƠNG 9 Lập trình cho bộ đêm bộ định thời trong 8051 8051 có hai bộ định thời bộ đếm. Chúng có thể được dùng như các bộ định thời để tạo một bộ trễ thời gian hoặc như các bộ đếm để đếm các sự kiện xảy ra bên ngoài bộ BVĐK. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách lập trình cho chúng và sử dụng chúng như thế nào Lập trình các bộ định thời gian của 8051. 8051 có hai bộ định thời là Timer 0 và Timerl ở phần này chúng ta bàn về các thanh ghi của chúng và sau đó trình bày cách lập trình chúng như thế nào để tạo ra các độ trễ thời gian. Các thanh ghi cơ sở của bộ định thời. Cả hai bộ định thời Timer 0 và Timer 1 đều có độ dài 16 bít được truy cập như hai thanh ghi tách biệt byte thấp và byte cao. Chúng ta sẽ bàn riêng về từng thanh ghi. Các thanh ghi của bộ Timer 0. Thanh ghi 16 bít của bộ Timer 0 được truy cập như byte thấp và byte cao. Thanh ghi byte thấp được gọi là TL0 Timer 0 bow byte và thanh ghi byte cao là TH0 Timer 0 High byte . Các thanh ghi này có thể được truy cập như mọi thanh ghi khác chẳng hạn như A B R0 R1 R2 . Ví dụ lệnh moV tL0 4fH là chuyển giá trị 4fH vào TL0 byte thấp của bộ định thời 0. Các thanh ghi này cũng có thể được đọc như các thanh ghi khác. Ví dụ MOV R5 TH0 là lưu byte cao TH0 của Timer 0 vào R5. 1 TH0 II TL0 1- D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Hình Các thanh ghi của bộ Timer 0. Các thanh ghi của bộ Timer 1. Bộ định thời gian Timer 1 cũng dài 16 bít và thanh ghi 16 bít của nó được chia ra thành hai byte là TL1 và TH1. Các thanh ghi này được truy cập và đọc giống như các thanh ghi của bộ Timer 0 ở trên. 1 TH1 II TL1 1- D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Hình Các thanh ghi của bộ Timer 1. Thanh ghi TMOD chế độ của bộ định thời . Cả hai bộ định thời Timer 0 và Timer 1 đều dùng chung một thanh ghi được gọi là IMOD để thiết lập các chế độ làm việc khác nhau của bộ định thời. Thanh ghi TMOD là thanh ghi 8 bít gồm có 4 bít thấp được thiết lập dành cho bộ Timer

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN