TAILIEUCHUNG - Thuyết trình Quy trình giải đoán ảnh

Giải đoán phải kết hợp với điều tra thực địa. Việc điều tra thực địa giúp xây dựng khóa giải đoán và kiểm tra độ chính xác của kết quả giải đoán. Khóa giải đoán là tập hợp các hướng dẫn giúp người giải đoán nhanh chóng nhận biết các đối tượng trên ảnh. Khóa giải đoán bao gồm chú giải và hình ảnh. | Quy trình giải đoán ảnh Xây dựng chìa khóa giải đoán Khoanh vùng Gán thuộc tính theo chú giải Số hóa Kết quả Xây dựng khóa giải đoán Giải đoán phải kết hợp với điều tra thực địa. Việc điều tra thực địa giúp xây dựng khóa giải đoán và kiểm tra độ chính xác của kết quả giải đoán. Khóa giải đoán là tập hợp các hướng dẫn giúp người giải đoán nhanh chóng nhận biết các đối tượng trên ảnh. Khóa giải đoán bao gồm chú giải và hình ảnh. Khóa giải đoán được thành lập bởi các chuyên gia giải đoán có kinh nghiệm. Việc thống nhất khóa giải đoán giúp loại trừ các kết quả khác biệt có thể nhận được từ những người giải đoán khác nhau. Ví dụ STT ĐỐI TƯỢNG MẪU YẾU TỐ GiẢI ĐOÁN GHI CHÚ 1 Nước 2 Cây xanh 3 Nhà trong đô thị Đối tượng Mẫu Yếu tố ảnh hưởng Yếu tố phi ảnh hưởng Đất nông nghiệp Lẫn nhiều mẫu, thường là xanh lam thảm, hồng xen với các đóm trắng và tím, cấu trúc hạt mịn Phân bố ở thung lũng, các vùng đất thấp hoặc dọc theo sông, suối. Đất nương rẫy Đỏ sáng đỏ xẫm, mịn. Phân bố ở vùng đồi cao

TÀI LIỆU HOT