TAILIEUCHUNG - TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tài liệu tham khảo tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Tên chủ sở hữu .Số giấy CMND hoặc hộ chiếu. Ngày quan cấp. Địa chỉ thường trú . Tên đồng chủ sở hữu nếu có .Số giấy CMND hoặc hộ chiếu. Ngày quan cấp. Địa chỉ thường trú. Loại xe máy chuyên sơn. Nhãn hiệu mác kiểu .Công suất. Nước sản sản suất. Số động khung. Kích thước bao dài x rộng x cao .Trọng lượng. Dán trà số động cơ Dán trà số khung chỉ dán trà số động cơ của máy chính Giấy tờ kèm theo gồm có TT Số của giấy tờ Trích yếu nội dung Nơi cấp giấy tờ Ngày cấp Số trang 1 2 3 4 Nội dung khai trên là đúng nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đề nghị Sở Giao thông vận tải chiếc xe máy chuyên dùng khai trên .xét cấp đăng ký biển số cho ngày . Ng ườ i khai ký tên Phần ghi của cơ quan cấp đăng ký biển số - Đăng ký lần đầu - Mất chứng từ gốc - Số biển số cũ nếu có . Biển số đề nghị cấp . Cán bộ làm thủ tục Trưởng phòng duyệt Ký ghi rõ họ tên Ký ghi rõ họ tên Thủ trưởng CQ cấp đăng ký Ký tên đóng dấu Ghi chú - Đánh dấu x vào các ô tương ứng - Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính . - Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ số .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT