TAILIEUCHUNG - [Triết Học] Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học - GS,TS. Đỗ Nguyên Phương phần 8

Tuy nhiên, sự hoà quyện đó không xoá bỏ sắc thái của từng dân tộc, không xoá nhoà những đặc thù dân tộc; ngược lại, nó bảo lưu, gìn giữ và phát huy những tinh hoa, bản sắc của từng dân tộc. | hoà quyện vào nhau để tạo thành những giá trị chung. Tuy nhiên sự hoà quyện đó không xoá bỏ sắc thái của từng dân tộc không xoá nhoà những đặc thù dân tộc ngược lại nó bảo lưu gìn giữ và phát huy những tinh hoa bản sắc của từng dân tộc. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa cả hai xu hướng trên đều loại trừ các tư tưởng và hành vi kỳ thị dân tộc chia rẽ dân tộc tự ti dân tộc dân tộc hẹp hòi xung đột dân tộc. Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng ta đã khẳng định Sự phát triển mọi mặt của từng dân tộc đi liền với sự củng cố phát triển của cộng đồng các dân tộc trên đất nước ta. Sự tăng cường tính cộng đồng tính thống nhất là một quá trình hợp quy luật nhưng tính cộng đồng tính thống nhất không mâu thuẫn không bài trừ tính đa dạng tính độc đáo trong bản sắc của mỗi dân tộc 1. Mọi sự vi phạm quan hệ biện chứng giữa hai xu hướng khách quan nêu trên đều dẫn đến những hậu quả tiêu cực. Xét trên phạm vi thế giới sự tác động của hai xu hướng khách quan thể hiện rất nổi bật. Bởi vì Thời đại ngày nay là thời đại các dân tộc bị áp bức đã vùng dậy xoá bỏ ách đô hộ của chủ nghĩa đế quốc và giành lấy sự tự quyết định vận mệnh của dân tộc mình bao gồm quyền tự lựa chọn chế độ chính trị và con đường phát triển của dân tộc quyền bình đẳng với các dân tộc khác. Đây là một trong những mục tiêu chính trị chủ yếu của thời đại - mục tiêu độc lập dân tộc. Xu hướng này biểu hiện trong phong trào giải phóng dân tộc thành sức mạnh chống chủ nghĩa đế quốc và chính sách của chủ nghĩa thực dân mới dưới mọi hình thức. Xu hướng này cũng biểu hiện trong cuộc đấu tranh của các dân tộc nhỏ bé đang là nạn nhân của sự kỳ thị dân tộc phân biệt chủng tộc đang bị coi là đối tượng của chính sách đồng hoá cưỡng bức ở nhiều nước tư bản. Như vậy độc lập tự chủ của mỗi dân tộc là xu hướng khách quan là chân lý thời đại là sức mạnh hiện thực tạo nên quá trình phát triển của mỗi dân tộc sẽ làm tiêu tan tất cả những gì cản trở nó. Thời đại ngày nay còn có xu hướng các dân tộc muốn xích lại gần nhau

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    7    0    12-08-2020
1    3    0    12-08-2020
14    5    0    12-08-2020
4    10    0    12-08-2020
13    3    0    12-08-2020
15    3    0    12-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN