TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 9

Thông thường, trong mỗi nhịp đồng hồ, máy tính sẽ nhận được các chỉ thị và dữ liệu từ bộ nhớ của nó. Các chỉ thị được thực thi, kết quả được lưu lại và chỉ thị tiếp theo được nhận về. Quá trình này tiếp diễn cho đến khi gặp chỉ thị dừng. | Cân Trúc Máy Tính -105- a các thanh ghi nhanh hơn bộ nhô chính b bơi vì cộ quá ít thanh ghi nên chỉ cán ít bit để địa chỉ hộa chung. Đáng tiếc la cộ 8 hoặc 16 thanh ghi cung lam phức tap chộ viêc lập trình dộ bơi phai tạộ ranhiêu quyết định nhứ cac toan hang nàộ cac kết qua trung gian nàộ đứơc giữ trộng sộ thanh ghi giơi han độ va cac toan hang naộ cac kết qua trung gian naộ đứơc giứ trộng bộ nhơ chính. Pộêl 1968 đa nhân xêt một cach tinh tế cac may tính phai đứơc cung lơp hộăc 0 1 hộăc một sộ vộ han chộ mội đac tính vộ han cộ nghĩa la nhiêu đu đê ngứơi lap trình không can phai tốn thơi gian suy nghĩ phai lam gì nêu điêu gì độ đa đứơc dung hết . Ca 2 chip Intêl va Mộtorola đêu cộ một lứơng lơn cac lênh lay cac toan hang tứ cac thanh ghi va đat kết qua vaộ một thanh ghi. 4. Đinh đia chỉ gián tiếp Định địa chỉ trức tiếp la sơ độ trộng độ địa chỉ chộ biết tứ nhơ naộ hộạc thanh ghi naộ chứa toan hang. Định địa chỉ gian tiếp la sơ độ trộng độ địa chỉ chộ biết tứ nhơ naộ hộạc thanh ghi naộ chứa địa chỉ cua toan hang. Thí du xêt một lênh nap một thanh ghi chung ta sê gội la thanh ghi R1 gian tiếp tứ vị trí nhơ 1000 nội dung tai vị trí 1000 la 1510. Hình Địa chỉ gian tiếp Trứơc tiên nội dung tai vị trí 1000 đứơc tìm nap vaộ 1 thanh ghi nội cua CPU. Nội dung 16 bit nay 1510 khộng đứơc đat trộng thanh ghi R1. Nêu 1510 cộ trộng R1 ta cộ lênh địa chỉ trực tiếp. Thay vaộ độ nội dung cua vị trí 1510 đứơc tìm nap va đat vaộ R1. Nội dung ơ vị trí 1000 khộng phai la toan hang ma trộ tơi toan hang va vì ly dộ nay ta gội la cộn trộ pộintêr . Cac bộ xử ly cua Intêl đêu cộ định địa chỉ gian tiếp thộng qua thanh ghi. Thí du cộ thế đat cộn trộ trộng SI va chỉ ra rang toan hang đat trộng bộ nhơ tai địa chỉ đứơc trộ tơi bơi SI. Trên 8088 va 80286 chỉ cộ BX BP SI va DI đứơc sứ dung trộng kiến địa chỉ gian tiếp trên 80386 tat ca cac thanh ghi đêu cộ thế sử dung đứơc chộ kiếu định địa chỉ nay. Định địa chỉ gian tiếp dung cộn trộ trộng bộ nhơ khộng thực hiên đứơc trên bat ky .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
470    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
209    4    0
136    3    0
TÀI LIỆU HOT
5    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN