TAILIEUCHUNG - Giáo Trình Kiến Trúc Máy Tính - Nguyễn Hữu Lộ phần 5

Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG Chương 2: CẤU TRÚC CHUNG MÁY TÍNH Chương 3: LỚP VẬT LÝ Chương 4 LỚP VI CHƯƠNG TRÌNH Chương 5: LỚP MÁY QUY ƯỚC Chương 6: LỚP MÁY HỆ ĐIỀU HÀNH | Cân Trúc Máy Tính -53- Hình Nguyên tắc hoạt động máy in phun bọt hơi Hiện nạy ơ các máy tính cá nhắn máy in được ghêp vơi PC quạ cong song song parallel port háy con goi lá cong máy in printer port LPT. Giáo tiếp quá cong máy in cho phêp tá xuất đong thơi 8 bit dữ liệu rá máy in nên toc đo truyện nhánh. Các hệ thong khác truyện dữ liệu quá cong máy in co thế truyện mọt lán 4 bit xuất 8 bit song song vá nhán 4 bit song song . Điệu náy xáy rá do luc bán đáu các IBM-PC khong quán tám đến vấn đệ nháp dư liệu quá cong máy in vá goi các cong náy lá cong 4 bit. Khi các hệ thong PS 2 xuất hiện IBM đưá rá các cong song song 8 bit roi sáu đo các cong song song 8 bit sử dung ky thuát truy xuất trực tiếp bo nhơ DMA Dirệct Mệmory Accệss . Tuy nhiện chung lái khong đươc ho trơ trong các PC chuẩn. Cấu hình củá các cong song song khong phực táp như các cong noi tiếp. Các IBM-PC ngáy từ bán đáu đá co phán mệm hệ xuất nháp cơ bán BIOS Básic Input Output Systệm cung như hệ điệu hánh DOS ho trơ cho 3 cong máy in. Báng ơ hình trình báy các địá chỉ I O vá các ngát chuán cho củá cong song song. Hệ thong bus LPT chuán LPT tháy thế Điá chỉ con g Ngát 8 16 bit ISA LPT1 --- 3B CH IRQ7 8 16 bit ISA LPT2 LPT 1 37 8H ỊRQ5 8 16 bit ISA LPT2 LPT 2 27 8H Khon g co Hình Các địá chỉ I O vá các ngát chuán củá cong song song . Hiện náy ơ cong song song khong chỉ sử dung đế ghệp noi vơi máy in má con ghệp noi vơi các thiết bị khác như các thiết bị lưu trữ LAN ádáptor CD-ROM vá cá các modệm. Các cong song song táng cương EPP Enháncệd Párállệl Port các cong co các khá náng táng cương ECP Enháncệd Cápábilitiệs Port giup tá náng toc đo truyện lện 2 MB giáy tháy vì lá 40-60 KB giáy vá 80 --300 KB giáy ơ các cong song song 4 bit vá 8 bit. Các cong EPP vá ECP đươc các cong ty Microsoft vá Hệwlệtt Páckárd hơp tác phát triện. Các PC co nhưng chip supệrI O SIO co thế hô trơ EPP vá ECP. Cá hái cong náy đệu đươc xác định thệo chuấn IEEE 1284 đáy lá chuán giáo tiếp các thiết bị ngoái vi song song hái

TÀI LIỆU HOT