TAILIEUCHUNG - [Nông Nghiệp] Cẩm Nang Phân Bón - Gs.Ts.Đường Hồng Dật phần 6

Phần II của tài liệu cung cấp cho người đọc những tư liệu đã được đúc kết từ thực tế sản xuất. Người đọc tìm thấy trong sách những công thức bón phân tiêu biểu và phổ biến đối với những cây trồng ở nước ta. | 2. PHẢN VI LƯỢNG Tuy cây cần các nguyên tố vi lượng với lượng rất ít nhưng vai trò của chúng đối với cây cẩn thiết không kém gì phản đa lượng. Đối với cây có 6 nguyên tố vi lượng dược xem là thiết yếu. Sắt Fe kẽm Zn mangan Mn đồng Cu bo B molipden Mo . Các nguyên tố vi lượng có vai trò rất lớn đối với sinh trường và phát triển của cây chúng góp phần nâng cao chất lượng nông sản. Bón phản vi lượng thường mang lại hiệu quả kinh tế cao phân vi lượng bón chì cần rất ít. Cây bị thiếu một trong các nguyên tô ví lượng sẽ không phát ưiển được và sinh trưởng cũng trờ nên không bình thường. Cây thiếu nguyên tổ vi lượng không những phát triển mất cân đối mà còn có thể có ảnh hường không tôì đến sức khoẻ cùa người và gia súc khi sứ dụng nông sản hoặc cây đó làm thức ăn. Cần chú ý là những ruộng sừ dụng ít phân hữu cơ để bón thường hay bị thiếu các nguyên tốt vi lượng vì vây sử dụng phân vi lượng để bón rất tốt. Tuy nhiên phân vi lượng dùng thừa dễ gây độc hại cho cây. Các nguyên tố vi lượng thường có sẵn trong các loại phân đa lượng. Chúng cũng thường có trong tàn dư cây trong phụ phẩm nông nghiệp trong xác các dộng vật trong chuồng phân phân trộn ù. Ngoài ra trong một sô trường hợp người ta cũng sàn xuất phân vi lượng để bón cho cây. 87 Phàn vi lượng có thể sử dụng để bón vào đất trộn với cá loại phân khác để bón phun lên lá cây ngâm hạt giống dùng đ nhúng rẻ nhúng hom trước khi trổng. Phản bo B Bo bảo đảm cho hoạt động bình thường của mô phân sin ngọn cây. Bo xúc tiến quá trình tổng hợp các prôtit lignin. B xúc tiến việc chuyển hoá các hydrat cacbon thúc đẩy quá trìn phân chia tế bào. Bo đẩy mạnh việc hút Ca của cây tăng cườn hút Ca cho cây và đảm bảo cân đới tỳ lệ K Ca trong cây. Bón bo vào thời kỳ cây sắp ra hoa làm tăng tỳ íệ đậu ho quả. Phân axit boì ic H2Bo_ị . Phân này có chứa 17 5 B. Phân có dạng tinh thể màu trắng có thể tan hết trong nưới không hút nước thường ở trong ưạng thái tơi rời dễ sử dụng C bón cho cây. Phân axit boric được sử dụng để phun lên lá với nồng d

TÀI LIỆU LIÊN QUAN