TAILIEUCHUNG - Mã hoá trong SQL Server 2005

Mã hoá là một phương pháp quan trọng nhằm bảo mật dữ liệu. Những dữ liệu nhạy cảm như số CMT, số thẻ tín dụng, mật khẩu cần phải được bảo vệ trước vô vàn mối nguy hiểm tấn công hiện nay. | Mã hoá trong SQL Server 2005 Nguồn MAK Mã hoá là một phương pháp quan trọng nhằm bảo mật dữ liệu. Những dữ liệu nhạy cảm như số CMT số thẻ tín dụng mật khẩu. cần phải được bảo vệ trước vô vàn mối nguy hiểm tấn công hiện nay. Trong SQL Server 2000 bạn có thể tự tạo các hàm của riêng mình hoặc sử dụng các DLL ngoài để mã hoá dữ liệu. Trong SQL Server 2005 các hàm và phương thức này được mặc định cho phép sẵn. SQL Server 2005 cung cấp các kỹ thuật sau để mã hoá dữ liệu Mã hoá bằng mật khẩu Mã hoá khoá đối xứng Mã hoá khoá không đối xứng Mã hoá chứng nhận Trong phần đầu của loạt bài này chúng tôi sẽ giải thích cách sử dụng kỹ thuật mã hoá bằng mật khẩu và phương pháp giải mã nó. SQL Server 2005 cung cấp 2 hàm cho việc mã hoá một cho việc mã hoá và một cho việc giải mã. Mã hoá bằng mật khẩu là phương pháp mã hoá dữ liệu cơ bản thông qua mật khẩu. Dữ liệu có thể được giải mã nếu nhập đúng mật khẩu đã sử dụng khi mã hoá. Chúng ta sẽ thử một ví dụ về việc mã hoá và giải mã dữ liệu bằng kỹ thuật mã hoá thông qua mật khẩu. select EncryptedData EncryptByPassPhrase MAK 123456789 Kết quả EncryptedData 0X0100000000214F5A73054F3AB954DD23571154019F3EFC031ABFCCD25 8FD22ED69A48002 Giờ chúng ta sẽ thực thi 3 lần hàm Encryptbypassphrase trên theo ví dụ sau declare @count int declare @SocialSecurityNumber varchar 500 declare @password varchar 12 set @count 1 while @count 3 begin set @SocialSecurityNumber 123456789 set @Password MAK select EncryptedData EncryptByPassPhrase @password @SocialSecurityNumber set @count @count 1 end Kết quả EncryptedData 0x01Oo0000CBB7EE45B5C1460D6996B149CE16B76C7F7CD598DC56364D1 06B05D47B930093 1 row s affected EncryptedData 0x01Oo00005E884D30C8FF7E4723D4E70A03B0B07F877667BAF1DA9BE1E 116434842D11B99 1 row s affected EncryptedData 0x01Oo0000C508FB0C4FC7734B47B414D2602A71A338417DD6852291736 84D319334A084CD Lưu ý 123456789 ở đây có thể là số thẻ tín dụng và MAK là mật khẩu Kết quả của Encryptbypassphrase sau mỗi lần thực thi hàm là khác nhau. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN