TAILIEUCHUNG - LINQ khai thông rào cản truy vấn

Giải pháp lập trình hợp nhất, đem đến khả năng truy vấn dữ liệu theo cú pháp SQL trực tiếp trong C# hay , áp dụng cho tất cả các dạng dữ liệu từ đối tượng đến CSDL quan hệ và XML. | LINQ khai thông rào cản truy vấn Nguồn Giải pháp lập trình hợp nhất đem đến khả năng truy vấn dữ liệu theo cú pháp SQL trực tiếp trong C hay áp dụng cho tất cả các dạng dữ liệu từ đối tượng đến CSDL quan hệ và XML. Xử lý thông tin hay dữ liệu là nhiệm vụ quan trọng nhất của bất kỳ phần mềm nào và một trong những trở ngại chính mà các nhà phát triển hiện nay phải đối mặt là khác biệt giữa ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ truy vấn dữ liệu vấn đề càng phức tạp hơn với sự xuất hiện của XML extensible Markup Language - ngôn ngữ đánh dấu mở rộng . Hiện tại cách phổ biến nhất để ứng dụng lấy dữ liệu từ các hệ cơ sở dữ liệu CSDL là sử dụng SQL Structure Query Language - ngôn ngữ truy vấn cấu trúc . SQL có cú pháp rất khác với những ngôn ngữ lập trình phổ dụng như C và do vậy lập trình viên phải nhọc công hàn gắn hai thực thể khác biệt này với nhau trong mỗi dự án phần mềm. Một vấn đề khác với SQL là nó chỉ dùng để truy vấn dữ liệu trong các CSDL dạng quan hệ. Nếu muốn truy cập dữ liệu XML hay dạng khác như trang HTML email. nhà phát triển lại phải sử dụng cú pháp truy vấn khác XPath XQuery . Để giảm gánh nặng thao tác trên nhiều ngôn ngữ khác nhau và cải thiện năng suất lập trình Microsoft đã phát triển giải pháp tích hợp dữ liệu cho .NET Framework có tên gọi là LINQ Language Integrated Query đây là thư viện mở rộng cho các ngôn ngữ lập trình C và Visual có thể mở rộng cho các ngôn ngữ khác cung cấp khả năng truy vấn trực tiếp dữ liệu đối tượng CSDL và XML. Hình 1 Truy vấn dữ liệu đối tượng trong bộ nhớ Dữ liệu cần phải đổ vào bộ nhớ để xử lý nhưng một khi tách khỏi nơi gốc của nó thì khả năng truy vấn rất kém. Bạn có thể dễ dàng truy vấn thông tin khách hàng móc nối với thông tin đơn hàng của họ từ CSDL SQL Server nhưng không dễ gì thực hiện tương tự với thông tin trong bộ nhớ. Trong môi trường .NET thông tin trong bộ nhớ thường được thể hiện ở dạng các đối tượng và trước LINQ không có cách nào để móc nối các đối tượng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    7    0    09-08-2020
7    7    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN