TAILIEUCHUNG - Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Chương 9: Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp

Nội dung chương 9: Khuôn mẫu hàm, vai trò của khuôn mẫu hàm, định nghĩa khuôn mẫu hàm, sử dụng khuôn mẫu hàm, khuôn mẫu lớp, định nghĩa khuôn mẫu lớp, dẫn xuất khuôn mẫu lớp, ví dụ khuôn mẫu lớp vectơ. | Kỹ thuật lập trình Phần III Lập trình tổng quát Chương 9 Khuôn mẫu hàm và khui -------0101 1010101 101101001 StateController iu 0 J l l010100 1 11111 010 0 n0 m ẫ u 01WMBIí00m 0 0 01010 10100110 0 __ 1 0010110 LQGController 0 1010100101 ---- 1 y A x B u 1010 x start stop 0101100001 1010110101010010 I100 V 00100100 10 JG0V00100000Z0 10 25 2005 Nộidung chuơng 9 Khuôn mẫu hàm -Vai trò của khuôn mẫu hàm - Định nghĩa khuôn mẫu hàm - Sử dụng khuôn mẫu hàm Khuôn mẫu lóp - Định nghĩa khuôn mẫu lóp - Dẫn xuất khuôn mẫu lóp - Ví dụ khuôn mẫu lóp Vector Chương 9 Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp 2005 - HMS Khuôn mẫuhàm function template Vấn đề Nhiều hàm chỉ khác nhau về kiểu dữ liệu tham số áp dụng không khác nhau về thuật toán Ví dụ int max int a int b return a b a b double max double a double b return a b a b Các ví dụ khác các hàm swap sort find select . Bản chất của vấn đề Nằm ở ngôn ngữ lập trình còn thấp chưa gần vói tư duy của con người Giải pháp Tổng quát hóa các hàm chỉ khác nhau về kiểu dữ liệu áp dụng thành khuôn mẫu hàm. Chương 9 Khuôn mẫu hàm và khuôn mẫu lớp 2005 - HMS 13

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN