TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ15

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số15', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 15 Thời gian làm bài 90 phút C u 1. Cấu hình electron nào sau đây là của Mg2 Z 12 A2 Ị x _2o 60 _2 TO 1 _2o _2o 6 . 1S 2s 2p 3s B. 1s 2s 2p C2 _2o 6o _2o ._4 . 1s 2s 2p 3s 3p D. cấu hình electron khác C u 2. Cho các chất Na Z 11 Mg Z 12 Al Z 13 Si Z 14 . Trật tự sắp xếp các chất theo thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử là A. Al Mg Na Si B. Mg Al Si Na C. Na Mg Si Al D. Si Al Mg Na C u 3. Nguyên tử X có cấu hình electron là 1s22s22p63s2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là A. nhóm IIA chu kì 3 B. nhóm IIIA chu kì 2 C. nhóm IIIA chu kì 2 D. nhóm IIIA chu kì 3 C u 4. Tổng số electron trong ion NO3- là A. 29 C. 32 C. 31 D. 30 C u 5. Cho miếng giấy quỳ tím vào dung dịch FeCl3 màu của miếng giấy quỳ là A. xanh B. đỏ C. tím D. không màu C u 6. Kết luận nào sau đây đúng về tính chất của ion HCO3- A. có tính axit B. có tính bazơ C. có cả tính axit và bazơ D. không có tính axit và bazơ C u 7. Công thức đơn giản nhất của các hợp chất hữu cơ cho biết A. thành phần định tính của các nguyên tố B. tỉ lệ về số lượng các nguyên tử trong phân tử C. số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử D. A và B đúng. C u 8. Tính chất hoá học đặc trưng nhất của các ankan là A. phản ứng thế B. phản ứng cộng C. phản ứng oxi hoá D. phản ứng đốt cháy C u 9. Có thể phân biệt muối amoni sunfat với các muối khác bằng cách cho tác dụng với kiềm mạnh đun nóng vì sao Vì có hiện tượng A. Chuyển từ không màu thành màu đỏ B. Thoát ra chất khí có màu nâu đỏ C. Thoát ra chất khí không màu không mùi. D. Thoát ra chất khí không màu có mùi khai. C u 10. Nhóm chức -NH2 có tên gọi là A. amino B. nitro C. amin D. nitrin C u 11. Thành phần chủ yếu của gang bao gồm A. sắt và cacbon B. sắt và nhôm C. sắt và silic D. sắt và sắt oxit C u 12. Cho từ từ dung dịch KOH vào dung dịch AlCl3 cho đến dư hiện tượng quan sát được là A. tạo kết tủa trắng B. tạo khí không màu C. tạo kết tủa trắng sau đó tan D. không có hiện tượng gì xảy ra C u 13. Cho a mol Fe vào dung dịch chứa b mol AgNO3 a và b có giá trị như thế nào

TÀI LIỆU LIÊN QUAN