TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ12

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 12 Thời gian làm bài 90 phút C u 1. Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p63s2. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là A. nhóm IIA chu kì 3 B. nhóm IIA chu kì 2 C. nhóm IIA chu kì 2 D. nhóm IIIA chu kì 3 2 A1- 6 6 C u 2. Các nguyên tử và ion Ca Cl và Ar đêu có cấu hình electron là 1s 2s 2p 3s 3p . Bán kính của các nguyên tử và ion có A. Ca2 Cl- Ar B. Ca2 Cl- Ar C. Ca2 Cl- Ar D. Cl- Ar Ca2 C u 3. Lưu huỳnh có các số oxi hoá cơ bản là -2 4 6. Kết luận nào sau đây đúng vê tính chất hoá học của SO2 A. có tính khử B. vừa có tính khử vừa có tính oxi hoá C. có tính oxi hoá D. không có tính oxi hoá tính khử C u 4. Trộn lẫn dung dịch chứa 0 1 mol Ba OH 2 với dung dịch chứa 0 2 mol HCl thu được dung dịch có A. pH 7 B. pH 7 C. pH 7 D. chưa tính được C u 5. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch Na2CO3 màu của dung dịch thu được là A. màu tím B. không màu C. màu xanh D. màu đỏ C u 6. Trong các hợp chất HCl Cl2 Cl2O7 MnCl2 HClO. Số oxi hóa của clo lần lượt là A. -1 0 7 1 và -1 B. -1 0 7 -1 và 1 C. 1 0 7 1 và -1 D. -1 0 2 1 và -1 C u 7. Phản ứng 2KOH Cl2 KCl KClO H2O Thuộc loại A. phản ứng oxi hóa - khử B. không phải là phản ứng oxi hóa - khử C. phản ứng hóa hợp D. phản ứng cộng hợp C u 8. Khi đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được CO2 và H2O có cùng thể tích ở cùng điều kiện X thuộc dãy đồng đẳng của A. ankan B. anken C. ankin D. aren C u 9. Số đồng phân của các chất có công thức phân tử C5H12 là A. 3 C. 5 C u 10. Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ Y thu được CO2 H2O HCl. Kết luận nào sao đây đúng với Y A. phân tử chứa cacbon hiđro oxi và clo B. phân tử chứa cacbon hiđro và clo C. phân tử chứa cacbon hiđro clo và có thể có oxi D. phân tử chứ cacbon hiđro oxi và có thể có clo C u 11. Có thể dùng chất nào sau đây để nhận biết hai chất khí SO2 và CO2 A. dung dịch NaOH B. dung dịch Ca OH 2 C. dung dịch Br2 D. giấy quỳ ẩm C u 12. Chỉ dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch NaCl NH4Cl AlCl3 FeCl2 CuCl2 NH4 SO4 A. BaCl2 B. Ba OH 2 C.

TÀI LIỆU HOT