TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN HOÁ NĂM 2011_ĐỀ SỐ10

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn hoá năm 2011_đề số10', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 10 Thời gian làm bài 90 phút 1. Khi nguyên tử chuyển thành ion thì số khối của nó A. Tăng B. Giảm C. Không đổi D. Không xác định được 2. Trong các cấu hình electron sau cấu hình nào sai A 1s22s22n2 2n1 2n1 1 -. is À s p x p y p z B22 2 2 2 1 . 1s 2s 2p x2p y2p z3s C22 1 1 1 . 1s 2s 2p x2p y2p z D22 2 1 . 1s 2s 2p x 2p y 3. Các nguyên tử của cùng một nguyên tố có số nơtron khác nhau gọi là A. Đồng phân B. Đồng vị C. Đồng lượng D. Đồng hình. 4. Một nguyên tử X có tổng số electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6 cho biết X thuộc về nguyên tố hoá học nào sau đây A. Oxi Z 8 B. Lưu huỳnh Z 16 C. Flo Z 9 D. Clo Z 17 Hãy chọn phương án đúng. 5. Trong nguyên tử Y có tổng số proton nơtron và electron là 26. Hãy cho biết Y thuộc về loại nguyên tử nào sau đây Biết rằng Y là nguyên tố hoá học phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất. A. 18O B. O p 18n Tì 19p C. 8O J. 9F Hãy chọn phương án đúng. 6. Một nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Ở dạng đơn chất M có những đặc điểm nào sau đây A. Phân tử chỉ gồm một nguyên tử. B. Phân tử gồm hai nguyên tử. C. Đơn chất rất bền hầu như không tham gia các phản ứng hoá học. D. A và C đúng. Hãy chọn phương án đúng. 7. Nguyên tử khối trung bình của đồng kim loại là 63 546. Đồng tồn tại trong tự nhiên với hai loại đồng vị là 25Cuvà 6 .Cu . Thành phần của 25Cutheo số nguyên tử là A. 27 30 B. 26 30 C. 26 70 D. 23 70 Chọn đáp án đúng. 8. Khi phân tích một mẫu brom lỏng người ta tìm được 3 giá trị khối lượng phân tử hơn kém nhau 2 đơn vị điều đó chứng tỏ A. Brom có hiện tượng đồng vị B. Brom có sự tồn tại của đồng phân C. Brom có 3 đồng vị D. Brom có 2 đồng vị. 3 Hãy chọn phương án đúng nhất. 9. Biết rằng nguyên tố agon có ba đồng vị khác nhau ứng với số khối A1 36 A2 38 và A3 chưa xác định. Phần trăm các đồng vị tương ứng lần lượt bằng 0 34 0 06 và 99 6 . Biết rằng nguyên tử khối trung bình của agon bằng 39 khối của đồng vị A3 của nguyên tố agon là C. 41. 10. Nguyên

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    4    0    15-08-2020
67    5    0    15-08-2020
2    3    0    15-08-2020
3    6    0    15-08-2020
9          15-08-2020
6    4    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
194    6    0
TÀI LIỆU HOT
157    5    0
100    5    0
68    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN