TAILIEUCHUNG - Mạng Điện, Mạng Điện Cao Áp, Trạm Điện - Pgs.Ts.Đàm Quốc Trụ phần 10

Như mọi trường véctơ có dạng tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách (ví dụ lực hấp dẫn), trường véctơ cường độ điện trường là một trường véctơ bảo toàn. Điều này nghĩa là mọi tích phân đường của véctơ cường độ điện trường E từ vị trí r0 đến r | dây Hl Hmax các nhiệt độ ban đầu t1 tmin và phụ tải g1 gn đối với chế độ khảo sát tx -50C gx gr thông số cần tìm Hx Hr. Bước tiếp theo - Xác định độ căng của dây ở chế độ gió cực đại. Các thông số của chế độ ban đầu không thay đổi. Các thông số của chế độ gió cực đại tx 50C qx gB. Thông số tìm được Hx HB. Hình 6-24. Đồ thị để giải phương trình trạng thái của dây a. độ căng lớn nhất của dây ở chế độ nhiệt độ nhỏ nhất b. độ căng lớn nhất của dây ở chế độ băng tuyết H - độ căng của dây Hcp - độ căng cho phép của dây t - nhiệt độ không khí Trên hình chỉ ra kết quả giải phương trình trạng thái của dây cho trường hợp khi độ căng lớn nhất của dây xuất hiện ở chế độ băng tuyết. Trong trường hợp này chế độ băng tuyết xuất phát với các thông số Ht Hmax tl -50C ql qr Đối với chế độ khảo sát qx gn. Cho các trị số Hx Hmax với bước nào đó ta nhận được lời giải Hx tx . Đối với điểm chế độ gió cần đưa vào phương trình gx gB tx 50C. Nếu dây dẫn được kẹp chặt cứng theo giới hạn mỗi nhịp thì sự thay đổi điều kiện bên ngoài dẫn đến sự thay đổi độ căng và độ võng của dây trong mỗi nhịp theo quy luật ứng với phương trình trạng thái. Thông thường treo dây ở những đoạn neo thực hiện với các điểm di chuyển của nẹp tính tới sự quay các giá chĩa dầm chìa hoặc sự thay đổi góc nghiêng chuỗi xứ cách điện . Trong tình huống như thế độ căng của dây ở các nhịp chiều dài khác nhau trong giới hạn của những đoạn neo có thể được cân bằng khi mà chiều dài ltd của một nhịp tương đương nào đó với điều kiện nhiệt độ bất kỳ và các phụ tải độ căng của dây sẽ thay đổi theo một quy luật như trong đoạn neo với chiều dài thực tế của các nhịp tạo thành ta có ltd E l I l i 1 Trong đó li - chiều dài nhịp thứ i nằm trong đoạn khảo sát có neo. la - chiều dài đoạn có neo 154 MCA TĐK m - cố nhịp trong 1 đoạn có neo . TÍNH TOÁN HỆ TREO MẮT XÍCH Nhiệm vụ tính toán chính của hệ treo xích là xác định độ căng và võng của cáp mang. Cáp mang chịu trọng lượng riêng tải trọng bổ sung từ băng tuyết và cả trọng lượng

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG