TAILIEUCHUNG - Bài giảng Văn hóa kinh doanh - Chương 3: Văn hóa doanh nghiệp

Bài giảng Văn hóa kinh doanh - Chương 3: Văn hóa doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và vai trò của văn hóa doanh nghiệp; các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | Chương 3. Văn hóa doanh nghiệp . Khái niệm và vai trò của văn hóa doanh nghiệp . Khái niệm văn hóa doanh nghiệp . Vai trò của văn hóa doanh nghiệp . Các yếu tố cấu thành văn hóa doanh nghiệp . Những yếu tố hữu hình . Những yếu tố vô hình 27 Chương 3. Văn hóa doanh nghiệp . Khái niệm văn hóa doanh nghiệp Là hệ các giá trị đặc trưng mà một DN sáng tạo ra và giữ gìn trong suốt quá trình hình thành tồn tại và phát triển Văn hóa doanh nghiệp trở thành chuẩn mực quan niệm tập quán doanh nghiệp và truyền thống thâm nhập và chi phối tình cảm nếp suy nghĩ hành vi ứng xử của mọi thành viên trong doanh nghiệp tạo nên bản sắc riêng có của mỗi DN. 28 Chương 3. Văn hóa doanh nghiệp . Khái niệm văn hóa doanh nghiệp Chức năng của văn hóa doanh nghiệp Chức năng điều tiết hành Chức năng tạo động cơ Chức năng nhân hòa vi ngầm định Là khả năng tạo ra sự liên Là công cụ điều tiết mềm Là nguồn lực tinh thần là kết và thống nhất cao giữa thông qua hệ thống giá trị tài sản vô giá trong quá các thành viên trong tổ chuẩn mực truyền thống trình kinh doanh bởi nó ảnh chức để giảm thiểu xung tập tục đã được tạo dựng hưởng trực tiếp tới tinh đột cùng hướng tới mục duy trì chấp nhận trong thần thái độ của mỗi con tiêu đã cam kết bằng một tổ chức. người khi tham gia vào quá những hành động tự Hình thành luật chơi chung trình kinh doanh. nguyện nhịp nhàng như buộc các thành viên phải tự Là công cụ tạo động lực một nguồn nội lực riêng điều chỉnh hành vi. cho các thành viên trong tổ của doanh nghiệp. chức kinh doanh. 29 Chương 3. Văn hóa doanh nghiệp . Khái niệm văn hóa doanh nghiệp Chức năng của văn hóa doanh nghiệp Chức năng tạo bản sắc riêng Chức năng liên kết Là tập hợp các giá trị riêng biệt Tạo sự cố kết và tính hệ thống những chuẩn mực truyền thống tập cao giữa các thành viên giảm tục nghi lễ được xây dựng duy trì thiểu xung đột. và lưu truyền trong nội bộ và qua Là chất keo kết dính các thành những giá trị vật thể thể hiện bên viên thành một khối. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.