TAILIEUCHUNG - Bình đẳng giới

Giới tính: Là các đặc điểm về cấu tạo cơ thể, liên quan đến chức năng sinh sản của phụ nữ và nam Bình đẳng giới là đạo luật mang số 73/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. Luật này quy định về bình đẳng giới ở Việt Nam. | BÌNH ĐẲNG GIỚI DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG CÁC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ (SVTC) Tài liệu tập huấn GIỚI VÀ GIỚI TÍNH Giới và Giới tính Định nghĩa giới và giới tính Phân biệt sự khác nhau giữa giới và giới tính Mục tiêu Giới và Giới tính Thế nào là giới và giới tính ? Giới và Giới tính Giới tính Là các đặc điểm về cấu tạo cơ thể, liên quan đến chức năng sinh sản của phụ nữ và nam giới. Đây là những đặc điểm mà phụ nữ và nam giới không thể hoán đổi cho nhau. Mang thai, sinh con Không thể ! Giới và Giới tính Là các đặc điểm về xã hội, liên quan đến vị trí, tiếng nói, công việc của phụ nữ và nam giới trong gia đình và xã hội. Đây là những đặc điểm mà phụ nữ và nam giới có thể hoán đổi cho nhau. Giới Coâng vieäc Vai troø Giới và Giới tính Giới thường bị hiểu lầm là giới tính hoặc dùng để chỉ phụ nữ và trẻ em gái Người ta thường dựa vào giới tính để giải thích cho sự khác biệt về xã hội giữa nam và nữ Giới tính chỉ là tiền đề sinh học của những khác biệt giữa nam và nữ, còn nội dung của những khác biệt này