TAILIEUCHUNG - đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 11

Máy phay ngang 6H82 Dụng cụ cắt: + Dao phay cắt rãnh bằng thép gió P18 (TL[2], bảng 5-184 trang 167) D = 150 mm, B= 3 mm d = 32 mm, Z = 60 răng + Chu kì bền T = 180 phút Dung dịch trơn nguội: Emunxin. Dụng cụ kiểm tra: Thước cặp cấp chính xác 2% Chiều sâu cắt : t = 3 mm Lượng chạy dao tra bảng: S = 0,01 mm/răng (TL[2], bảng 5-184 trang 167) Sv = Sz . Z = 0,01 . 60 = 0,6 mm/vòng Vận tốc cắt tra bảng: V. | Chương 11 Nguyên cong 9 Phay cắt rãnh 10 Máy gia công Máy phay ngang 6H82 Dụng cụ cát Dáô phay cát ránh báng thép giô P18 TL 2 báng 5-184 trang 167 D 150 mm B 3 mm d 32 mm Z 60 ráng Chụ kì bén T 180 phụt Dụng dịch trơn nguôi Emụnxin. Dụng cụ kiém tra Thươc cáp cấp chính xác 2 Chiéụ sáụ cát t 3 mm Lương chay dáô tra báng S 0 01 mm ráng TL 2 báng 5-184 trang 167 Sv Sz . Z 0 0 6 mm vông Ván tôc cát tra báng V 23 m ph TL 2 báng 5-184 tráng 167 Ván tôc cát tính tôán nitro professional download the free trial online at professional Từ bảng 5-134 TL 2 trang 121 ta co _ Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vảo độ cứng của gang ki 1 _ Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vao bề mạt gia cống k2 0 75 _ Hệ số điều chỉnh phu thuộc vao chu kỳ bền cua dao k3 1 _ Hề so điều chỉnh phu thuOc vao dang gia cong Gia cong tho k4 1 Suỳ ra Vt V . k1 . k2 . k3 . k4 75 . 1 . 1 17 25 m ph Số vong quay tính toan nt 1000 V 1000 x 17 25 37 3 14 x 150 vong ph Chon số vống quay theo may phay 6H82 ntt 30 .1 261 38 vong ph Tính lai vạn toe theo sô vong quay đa chon n . 38 x 3 14 x150 Vtt ----TTTT---- 17 9 m ph 1000 1000 r Lượng chay dao phut Sph Sv . ntt 0 22 8 mm ph Chon lượng chay dao phut theo may phay 6H82 created with download the free trial online at professional Sph 23 5 mm ph Tinh thdi gian cd ban Tj U- 3 4 phut 1 Srt 23 5 P created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN