TAILIEUCHUNG - Mạng cao áp và trạm điện kéo - Pgs.Ts.Đàm Quốc Trụ phần 1

Giáo trình "Mạng cao áp và trạm điện kéo" được viết trên cơ sở nội dung môn học cùng tên dùng cho ngành diện "Trang bị điện điện tử công nghiệp và giao thông vận tải" của Khoa điện điện tử, trường đại học giao thông vận tải và đã được hội đồng ngành thông qua. | PGS. TS. ĐÀM QUỐC TRỤ CHỦ BIÊN TS. LÊ MẠNH VIỆT MẠNG CAO ÁP TRẠM ĐIỆN KÉO DÙNG CHO CHUYÊN NGÀNH TRANG BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI 2008 Thông tin về các tác giả .Họ và tên Đàm Quốc Trụ . Năm sinh 1936 . Cơ quan công tác Đại học Giao thông Vận tải 1968-1998 . Khoa Cơ-Điện Đại học Kinh doanh và Công nghệ 1998 -hiện nay Email damquoc_tru@ .Họ và tên Lê Mạnh Việt . Năm sinh 1949 . Cơ quan công tác Bộ môn Trang bị Điện -điện tử . Đại học Giao thông Vận tải 1971-hiện nay . Email bmtbd@ m A - x . V r . A 1 Phạm vi và đôi tượng sử dụng giáo trình . 1 Giáo trình có thể dùng tham khảo cho các ngành - Giao thông điện khí hoá đường dài và đô thị . - Thông tin tín hiệu Đưòng sắt cao tốc . - Vận tải Đường sắt Điện khí hoá. - Cung cấp điện cho giao thông cao tốc và đô thị. - Đường hầm và Mêtro . - Kinh tế Vận tải Đường sắt cao tốc . - Cơ khí chuyên dùng vè Đầu máy và toa xe . - Điều khiển Vận tải Đường sắt điện khí hoá. - Kinh tế xây dựng giao thông đường sắt. - Xây dựng công trình Giao thông Đường sắt. 2 Giáo trình có thể dùng các trừơng -Đại học giao thông Vận tải. -Đại học giao thông Thành phố Hồ chí Minh . -Tất cả các trường Cao đẳng về Giao thông và Vận tải Đường sắt. 3 Yêu cầu kiến thức trước khi học hoặc đọc tham kháo giáo trình này - Lý thuyết Mạch điện - Cơ ứng dụng - Máy điện - Cung cấp điện Tra cứu theo từ khoá . B. . Biểu đồ điện thế mạch ray 127- C. Các dạng giao thông điện 9 Câu hỏi ôn tập kiểm tra đánh giá chương 1. 13 Câu hỏi ôn tập kiểm tra đánh giá chương 2. 30 Câu hỏi ôn tập kiểm tra đánh giá chương 3. 73 Câu hỏi ôn tập kiểm tra đánh giá chương 4. 94 Câu hỏi ôn tập kiểm tra đánh giá chương 5. 131 Câu hỏi ôn tập kiểm tra đánh giá chương 6. 155 Các sơ đồ cung cấp điện phía ngoài. 17- Các phương pháp tính toán dòng điện ngắn mạch 52- Các sơ đồ cung cấp điện phía trong cho giao thông điện dòng điện một chiều. 21- Các sơ đồ mạng điện kéo 2 dây. 22- Các sơ đồ cung cấp điện phía