TAILIEUCHUNG - Các yếu tố tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh

Chấn thương là vấn đề sức khỏe toàn cầu hiện nay, đặc biệt tại các nước đang phát triển như Campuchia. Nhiều nghiên cứu trên thế giới được thực hiện nhằm tìm ra các yếu tố tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương nhưng chưa có nhiều nghiên cứu được công bố thực hiện trên dân số Campuchia. Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ tử vong và các yếu tố tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh năm 2019. | Y Học TP. Hồ Chí Minh Tập 25 Số 1 2021 Nghiên cứu Y học CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY PHNOM PENH Tôn Thanh Trà1 Phạm Thị Ngọc Thảo2 TÓM TẮT Đặt vấn đề Chấn thương là vấn đề sức khỏe toàn cầu hiện nay đặc biệt tại các nước đang phát triển như Camphuchia. Nhiều nghiên cứu trên thế giới được thực hiện nhằm tìm ra các yếu tố tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương nhưng chưa có nhiều nghiên cứu được công bố thực hiện trên dân số Camphuchia. Mục tiêu Nhằm xác định tỷ lệ tử vong và các yếu tố tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh năm 2019. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu hồi cứu trên tất cả bệnh nhân chấn thương được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh năm 2019. Bệnh nhân được ghi nhận các dấu hiệu sinh tồn các chỉ số chấn thương và các xét nghiệm tại thời điểm vào khoa Cấp cứu. Ghi nhận kết quả điều trị và kết cục trong 30 ngày sau khi nhập viện. Dùng hồi quy đa biến để xác định các yếu tố tiên lượng tử vong. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh Tập 25 Số 1 2021 2 1. The most causes injury was traffic accident . The median ISS was 9 4-16 . The in-hospital mortality was . Multivariate logistic regression showed that Glasgow coma score systolic blood pressure at admission and ISS were the related factors to mortality in trauma patients treated at Cho ray Phnom Penh hospital. Conclusions The mortality rate in trauma patients treated at Cho Ray Phnom Penh hospital was . The Glasgow coma score Systolic blood pressure and ISS were the prognostic factors for mortality in these patients. Key words in-hospital mortality mortality predictor ĐẶT VẤN ĐỀ viện. Những trường hợp bệnh nặng xin về Chấn thương là vấn đề sức khỏe toàn cầu được xem như tử vong. Dùng phương pháp hiện nay đặc biệt là tại các nước đang phát triển phân tích hồi quy đa biến để xác định các yếu như Campuchia 1 2 3 . Hiện nay hệ thống

TỪ KHÓA LIÊN QUAN