TAILIEUCHUNG - Sevent secrets for english learners

Word Stress is golden key number one for speaking and understanding English. Word Stress is “very important” .This is one of the “best” ways for you to understand spoken English – especially. | 7 secrets FOR eNGLisH Learners 7 bi quyjfi cho ngưêí học tiếng Anh from Josef Essberger http Secret 1 LEARN ABOUT WORD STRESS Bí. quyết 1 Tìm hiểu trọng ôm eủu từ Word Stress is golden key number one for speaking and understanding English. Word Stress is very important . This is one of the best ways for you to understand spoken English - especially English spoken fast. Trọng âm của từ là chìa khóa vàng số 1 để nói. và hiểu tiếng Anh. Trọng âm của từ rất quan trọng . Đây là một trong những cách hay nhất để bạn hiểu tiếng Anh người ta nói - đặc biệt là tiếng Anh nói nhanh . What is Word Stress Trọng âm của từ là gì Take 3 words photograph photographer and photographic for example. Do they sound the same when spoken No They sound different because one syllable in each word is stressed stronger than the others . Hãy lấy ví dụ 3 từ photograph photographer và photographic. Khi nói lên chúng nghe có giống nhau không Không Chúng nghe khác nhau vì trong mỗi chữ có một vần được nhấn mạnh hơn các vần khác . PHotograph phoTOgrapher photoGHRAPHic This happens in ALL words with 2 or more syllables TEACHer JaPAN CHINa aBOVE converSAtion INteresting imPORtant deMAND etCETera. The syllables that are not stressed are weak or small or quiet . Native speakers of English listen for the stressed syllables not the weak syllables. If you use Word Stress in your speech you will instantly and automatically improve your pronunciation and your comprehension. If you have an English teacher ask her to help you understand Word Stress. Try to hear the stress in words each time you listen to English - on the radio or in films for example. Your first step is to hear and recorgnise it. After that you can use it Điều này xảy ra trong tất cả các từ có 2 vần trở lên . Các vần không nhấn thì gọi là yêu hay nhẹ . Người bản ngữ nói tiếng Anh lắng nghe các vần được nhấn chứ họ không để ý nghe những vần yêu . Nếu bạn sử dụng trọng âm của từ trong lời nói bạn sẽ nhanh chóng và tự động trau .