TAILIEUCHUNG - Potential of Chitinolytic bacteria derived from Anadara granosa shell to inhibit Fusarium sp and Rhizoctonia solani Growth

This study aimed to get chitinolytic bacteria derived from shell Anadara granosa which has ability to inhibit growth of pathogenic fungi Fusarium sp. and Rhizoctonia solani. Shell samples taken from Paoterearea then isolated on an agar medium chitin, colonies that grow and establish a clear zone chitinolytic bacterial isolates. | Potential of Chitinolytic bacteria derived from Anadara granosa shell to inhibit Fusarium sp and Rhizoctonia solani Growth

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.