TAILIEUCHUNG - Summary of Doctoral dissertation in Economics: The impact of ASEAN economic community on attracting foreign direct investment in Vietnam

Assessing the Impact of the ASEAN Economic Community on attracting foreign direct investment in Vietnam when AEC officially came into operation in December 2015. - Proposing some solutions related to factors affecting FDI attraction into Vietnam under the impact of AEC, in order to attract FDI effectively in the context of implementation of AEC commitments. | Summary of Doctoral dissertation in Economics The impact of ASEAN economic community on attracting foreign direct investment in Vietnam

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.