TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Ảnh hưởng của chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ đến hành vi quản trị lợi nhuận tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mục tiêu của luận án là xem xét ảnh hưởng của các nhân tố đo lường chất lượng IAF đến hành vi quản trị lợi nhuận thực hiện thông qua lựa chọn chính sách kế toán (CSKT) và chi phối các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại các công ty niêm yết (CTNY) trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Ảnh hưởng của chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ đến hành vi quản trị lợi nhuận tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TĂNG THỊ THANH THỦY ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐẾN HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH TĂNG THỊ THANH THỦY ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐẾN HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành Kế toán Mã ngành TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP. Hồ Chí Minh Năm 2020 Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học PGS. TS. Trần Thị Giang Tân Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại Vào hồi giờ ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện 1 CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Do có sự khác biệt về mục tiêu và lợi ích giữa người quản lý với các chủ sở hữu thông tin lợi nhuận trên BCTC thường bị người quản lý thực hiện hành vi quản trị lợi nhuận HVQTLN nhằm mục đích tối đa hóa giá trị công ty để đạt được lợi ích cá nhân. Để giảm thiểu hành vi này cần phải có một cơ chế giám sát phù hợp như Kiểm toán nội bộ KTNB . Xuất phát từ yêu cầu đó chủ đề về ảnh hưởng giữa chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ IAF và HVQTLN nhận được sự quan tâm nhiều từ các nhà nghiên cứu trên thế giới. Kết quả nghiên cứu đều cho thấy chất lượng IAF có ảnh hưởng ngược chiều với HVQTLN hay nói cách khác IAF chất lượng cao sẽ làm giảm HVQTLN của nhà quản lý. Tại Việt Nam trong khoảng 10 năm gần đây các nghiên cứu thường tập trung vào mô hình nhận dạng HVQTLN hay tìm hiểu các đặc điểm quản trị công ty ảnh hưởng đến chất lượng BCTC đo lường thông qua HVQTLN . Cho

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.