TAILIEUCHUNG - Executive summary of Phd thesis in Pubilc administration: Regulation impact assessent of provincial government

The dissertation's research purpose is through the study of impact assessment activities before the legal documents of provincial governments to propose solutions to further improve this activity, indirectly contributing to improve the quality of legal documents of provincial governments. | Executive summary of Phd thesis in Pubilc administration Regulation impact assessent of provincial government

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.