TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng: Tác động truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng dưới ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Luận án xem xét tác động truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng dưới ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó đề ra các gợi ý chính sách điều hành chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng trong điều kiện cạnh tranh. Tuy nhiên, để lấp đầy các khe hở nghiên cứu, tác giả còn chú trọng tới so sánh sự ảnh hưởng này thông qua các phương pháp đo lường năng lực cạnh tranh khác nhau. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng Tác động truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng dưới ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG CHÍ MINH TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng Mã ngành Đề tài TÁC ĐỘNG TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUA KÊNH TÍN DỤNG DƯỚI ẢNH HƯỞNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM NCS PHẠM THỊ HÀ AN MS NCS 010121160001 GVHD TS. BÙI DIỆU ANH TS. LÊ THỊ HIỆP THƯƠNG tháng 01 năm 2020 TÓM TẮT Luận án nghiên cứu tác động truyền dẫn chính CSTT qua kênh tín dụng dưới ảnh hưởng năng lực cạnh tranh ngân hàng cũng như các yếu tố quyết định khác của NHTM tại Việt Nam. Để làm rõ mục tiêu này nghiên cứu thực hiện các nội dung sau Đầu tiên nghiên cứu trình bày các lý thuyết về CSTT và tác động truyền dẫn CSTT lý thuyết đánh giá và xây dựng thang đo năng lực cạnh tranh tại các NHTM. Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của các tác giả trước nghiên cứu làm rõ lý thuyết tác động truyền dẫn chính CSTT qua kênh tín dụng dưới ảnh hưởng năng lực cạnh tranh ngân hàng cũng như các yếu tố quyết định khác tại các NHTM. Tiếp theo nghiên cứu kiểm tra sự tồn tại của tác động truyền dẫn CSTT qua kênh tín dụng ở Việt Nam dựa trên mô hình nghiên cứu của Sun và cộng sự 2010 . Kết quả nghiên cứu cho thấy cả trong ngắn hạn và dài hạn lãi suất tái chiết khấu đều có tác động ngược chiều đến tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế. Như vậy khi NHNN thực hiện một CSTT mở rộng thông qua công công cụ lãi suất tái chiết khấu giảm sẽ có tác động làm gia tăng tín dụng của nền kinh tế và ngược lại. Tuy nhiên tín dụng nền kinh tế tăng làm gia tăng sản lượng nền kinh tế chỉ trong ngắn hạn. Như vậy tại Việt Nam tác động truyền dẫn CSTT qua kênh tín dụng chỉ tồn tại trong ngắn hạn nhưng không tồn tại trong dài hạn. Sau cùng nghiên cứu này xem xét tác động truyền dẫn CSTT qua kênh tín dụng dưới ảnh hưởng

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.