TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Luận án phân tích, đánh giá thực trạng phát triển tín dụng xuất khẩu tại Agribank; đề xuất các giải pháp phát triển tín dụng xuất khẩu tại Agribank đến năm 2025 tầm nhìn 2030. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Phát triển tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI ------------------------- NGUYỄN THỊ THANH HÀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành Quản lý kinh tế Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội Năm 2020 Công trình đƣợc hoàn thành tại Trƣờng Đại học Thƣơng mại Ngƣời hƣớng dẫn khoa học 1. . NGUYỄN VĂN THANH 2. TS. NGUYỄN THỊ LAN Phản biện 1 Phản biện 2 Phản biện 3 Luận án sẽ đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng đánh giá luận án cấp Trƣờng họp tại . . . . Vào hồi . giờ. ngày .tháng .năm . Có thể tìm hiểu luận án tại Thƣ viện Quốc gia Thƣ viện Trƣờng Đại học Thƣơng mại 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Xuất khẩu là hoạt động chủ lực trong quan hệ kinh tế quốc tế của mỗi quốc gia. Sự tăng trưởng của xuất khẩu đã đóng góp lớn vào việc đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế cải thiện cán cân thanh toán ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy sản xuất tạo công ăn việc làm và thu nhập cho hàng triệu người lao động. Để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu cần phải nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các sản phẩm. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam khó khăn về vốn là nguyên nhân dẫn đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm bị hạn chế. Điều này ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu. Trong những năm gần đây ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Agribank luôn quan tâm đến việc phát triển hoạt động tín dụng xuất khẩu và bước đầu đã thu được những thành quả nhất định. Đến năm 2018 tổng dư nợ đầu tư xuất khẩu của Agribank đạt trên tỷ đồng với trên 2071 khách hàng bao gồm pháp nhân và thể nhân. Đây là khách hàng vừa có quan hệ thanh toán xuất khẩu và vừa có quan hệ tín dụng xuất khẩu tại Agribank. Trong đó tín dụng xuất khẩu nông sản khoảng tỷ đồng với 915 khách hàng. Bên cạnh những kết quả đạt được Agribank cũng gặp phải không ít khó .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.