TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Ước lượng mức dự trữ ngoại hối tối ưu của Việt Nam

Mục tiêu của luận án là lựa chọn phương pháp ước lượng mức dự trữ ngoại hối tối ưu phù hợp cho Việt Nam, từ đó đưa ra các gợi ý chính sách cho cơ quan quản lý nhà nước từ kết quả thực nghiệm của phương pháp được lựa chọn. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Ước lượng mức dự trữ ngoại hối tối ưu của Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRỪỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH TRẦN VƯƠNG THỊNH ƯỚC LƯỢNG MỨC DỰ TRỮ NGOẠI HỐI TỐI ƯU CỦA VIỆT NAM TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng Mã số Người hướng dẫn khoa học . LÊ PHAN THỊ DIỆU THẢO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2020 TÓM TẮT Dự trữ ngoại hối DTNH có vai trò quan trọng nên các quốc gia đều cố gắng tăng nhiều DTNH dẫn đến tốn kém nhiều chi phí cơ hội do lợi nhuận từ đầu tư tài sản ngoại hối luôn thấp. Vì thế các nhà nghiên cứu kinh tế đã tìm cách ước lượng mức dự trữ ngoại hối tối ưu DTNHTU của quốc gia và nổi lên ba phương pháp chính là đo lường theo kinh nghiệm dựa theo các yếu tố ảnh hưởng đến DTNH và dựa theo chi phí lợi ích của DTNH. Luận án đã đưa ra mục tiêu nghiên cứu là lựa chọn phương pháp ước lượng mức DTNHTU phù hợp cho Việt Nam trong ba phương pháp này và có gợi ý chính sách tương thích cho cơ quan quản lý. Bằng cách sử dụng dữ liệu Việt Nam theo năm và quý giai đoạn 2005 2017 cùng với phương pháp định tính như mô tả phân tích tổng hợp so sánh và các phương pháp định lượng như ARCH ADF OLS Lọc HP ARDL luận án đã thực nghiệm ba phương pháp cho Việt Nam. Kết quả của cả ba phương pháp đều cho thấy cuối giai đoạn nghiên cứu DTNHTU xấp xỉ DTNH thực tế nên Việt Nam cần tiếp tục gia tăng DTNH nhưng không nhất thiết tăng tốc độ DTNH. Đồng thời luận án chỉ ra rằng phương pháp dựa vào chi phí lợi ích của DTNH là phù hợp để áp dụng cho Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Từ đó luận án đã có những gợi ý chính sách cho Việt Nam như hoàn thiện cách tính các biến số trong mô hình ước lượng mức DTNHTU ước lượng trước mức DTNHTU cho năm kế hoạch vừa kiểm soát mức DTNHTU vừà gia tăng DTNH. Từ khóa dự trữ ngoại hối dự trữ ngoại hối tối ưu. 1 CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU . Sự cần thiết của nghiên cứu DTNH luôn được chính phủ các quốc gia quan tâm vì vai trò của nó trong việc giúp .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.