TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ: Các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Luận án đánh giá thực trạng tác động của một số yếu tố tới quy mô thị trường; một số khuyến nghị nhằm tăng quy mô thị trường của doanh nghiệp Việt Nam; đề xuất một số khuyến nghị nhằm tăng quy mô thị trường TPDN Việt Nam. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam 1 2 MỞ ĐẦU Việt Nam như thế nào 1. Lý do lựa chọn đề tài iii Biện pháp tăng quy mô thị trường TPDN Việt Nam dựa trên các yếu tố Huy động vốn bằng trái phiếu có nhiều ưu điểm đối với các doanh nghiệp. này TPDN tại Việt Nam bắt đầu được phát hành từ năm 2005 nhưng đến nay quy mô 3. Đối tượng nghiên cứu vẫn còn rất nhỏ bé. Trong đó các doanh nghiệp chủ yếu phát hành cho các cổ Đối tượng nghiên cứu là quy mô của thị trường TPDN Việt Nam và các đông hiện hữu dưới dạng trái phiếu chuyển đổi hoặc phát hành riêng lẻ cho một yếu tố tác động tới quy mô của thị trường. Đề tài tập trung vào các trái phiếu đã số đối tác nhất định. Vì thế các nhà đầu tư thường nắm giữ trái phiếu đến khi được phát hành và các trái phiếu niêm yết có giao dịch trên thị trường thứ cấp. đáo hạn. Kết quả là thị trường thứ cấp hầu như không có giao dịch. Ngoài ra 4. Phạm vi nghiên cứu những điều kiện cơ bản như tổ chức định giá trái phiếu tổ chức định mức tín . Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sơ cấp Việt Nam nhiệm đều còn rất hạn chế. Chính vì vậy tăng quy mô của TPDN Việt Nam Các yếu tố vĩ mô tác động đến quy mô của thị trường TPDN sơ cấp Việt đang là vấn đề được quan tâm hiện nay. Thị trường TPDN là nội dung đã được nghiên cứu từ lâu tại nhiều quốc gia Nam từ năm 2005 đến 2018. phát triển trên thế giới như Mỹ Hàn Quốc Tại các quốc gia này thị trường . Thị trường trái phiếu doanh nghiệp thứ cấp Việt Nam TPDN đã phát triển ở mức độ cao và có quy mô rất lớn. Vì thế nhiều nghiên Các yếu tố tác động đến quy mô của thị trường TPDN thứ cấp Việt Nam từ cứu hiện nay hướng tới thị trường TPDN của các nền kinh tế mới nổi như một năm 2012 đến 2017. số nước châu Á và Đông Nam Á Châu Phi Ấn Độ Những nghiên cứu này 5. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu tập trung vào xác định các yếu tố tác động tới quy mô của thị trường. 1 Thống kê mô tả Tuy nhiên nội dung này chưa được áp dụng nhiều đối với Việt Nam. 2 Kiểm .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.