TAILIEUCHUNG - Mối liên hệ giữa nước thải và GRDP của các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ

Xét trên địa bàn từng tỉnh, tại TP. Hồ Chí Minh (), nguồn thải nhiều nhất và có tải lượng lớn nhất là nước thải sinh hoạt (NTSH); tại Đồng Nai, nguồn thải nhiều là do nước thải nuôi trồng thủy sản (NTTS), nhưng hoạt động sinh hoạt và chăn nuôi là nguồn phát sinh tải lượng ô nhiễm nhiều nhất; tại Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT), NTTS là nguồn phát sinh lượng nước thải chính. | Mối liên hệ giữa nước thải và GRDP của các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỐI LIÊN HỆ GIỮA NƯỚC THẢI VÀ GRDP CỦA CÁC TỈNH TRONG VÙNG ĐÔNG NAM BỘ Nguyễn Thị Thu Hiền1 Nguyễn Văn Phước2 TÓM TẮT Kết quả tính toán lưu lượng và tải lượng ô nhiễm cho 5 tỉnh/TP khu vực Đông Nam bộ cho thấy, mỗi ngày lượng nước thải phát sinh hơn 6,2 triệu m3, với khoảng tấn COD, 545,55 tấn BOD5, 621,18 tấn TSS, 168,65 tấn nitơ, 16,63 tấn phốt pho, từ các nguồn sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp, chăn nuôi và trồng lúa. Xét trên địa bàn từng tỉnh, tại TP. Hồ Chí Minh (), nguồn thải nhiều nhất và có tải lượng lớn nhất là nước thải sinh hoạt (NTSH); tại Đồng Nai, nguồn thải nhiều là do nước thải nuôi trồng thủy sản (NTTS), nhưng hoạt động sinh hoạt và chăn nuôi là nguồn phát sinh tải lượng ô nhiễm nhiều nhất; tại Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT), NTTS là nguồn phát sinh lượng nước thải chính, nhưng nguyên nhân gây ô nhiễm chủ yếu là do cả NTTS, sinh hoạt và công nghiệp; tại Bình Dương, ô nhiễm chính là do hoạt động công nghiệp, sinh hoạt và chăn nuôi; tại Tây Ninh, hai nguồn có tải lượng ô nhiễm lớn nhất là sinh hoạt và công nghiệp. Kết quả đánh giá phát thải và giá trị kinh tế cho thấy, mức phát triển kinh tế tỷ lệ thuận với mức độ phát thải. là địa phương có mức phát thải thấp nhất so với giá trị sản xuất kinh tế, trong khi đó Tây Ninh ở mức cao nhất trong khu vực. Từ khóa: Đông Nam bộ, nước thải, sinh hoạt, công nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt, GRDP. 1. Mở đầu doanh nghiệp sản xuất công nghiệp ( chiếm , Bình Dương, BR - VT, Đồng Nai, Tây 60%)[7], trong đó có nước thải xả ra từ các KCN, khu Ninh là 5 tỉnh/TP đóng vai trò kinh tế quan trọng của chế xuất (KCX) ở Đồng Nai, , Bình Dương đổ vùng Đông Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung, vào khu vực trung lưu và hạ lưu của sông Đồng Nai, đóng góp hơn 2/3 thu ngân sách .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.