TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện hoạt động giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các Ngân hàng thương mại

Mục tiêu của nghiên cứu là đưa ra được những giải pháp mang tính lý luận và thực tiễn để hoàn thiện hoạt động giám sát của Ngân hàng nhà nước đối với Ngân hàng thương mại. | Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện hoạt động giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các Ngân hàng thương mại Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete Tr ng i h c kinh t qu c dân ---------@&?--------- Lê Anh H o Hoàn thi n ho t ng giám sát c a Ngân hàng Nhà c Vi t Nam i v i các Ngân hàng th ng m i Tóm t t lu n v n th c s Hà n i, n m 2007 Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete U 1. Lý do ch n tài Trong nh ng n m qua, ngành Ngân hàng ã có nhi u i m i, song n nay h th ng ngân hàng Vi t Nam v n giai n phát tri n ban u, n ng l c tài chính c a nhi u Ngân hàng th ng m i còn y u, n quá h n cao, nhi u r i ro. Ho t ng ki m tra, giám sát c a NHNN i v i các NHTM còn y u, thi u tính c l p; h th ng thông tin báo cáo, thông tin qu n lý còn ch a t t i các chu n c và thông l qu c t Xu t phát t tình hình ó tôi ã ch n tài “Hoàn thi n ho t ng giám sát c a Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam i v i các Ngân hàng th ng m i” cho Lu n v n th c s c a mình. c ích: c tiêu nghiên c u là a c nh ng gi i pháp mang tính lý lu n và th c ti n hoàn thi n ho t ng giám sát c a NHNN i v i các NHTM. 2. it ng, ph m vi nghiên c u it ng: GSNH. Ph m vi: Ho t ng giám sát i v i các NHTM trong n c. 3. Ph ng pháp nghiên c u: tài mang tính ch t nghiên c u, ng d ng nên tác gi s d ng t ng h p các ph ng pháp nghiên c u khoa h c ch y u, c bi t là ph ng pháp t duy bi n ch ng và ch ngh a duy v t l ch s ; áp d ng các ph ng pháp th ng kê, kh o sát, t ng h p, phân tích, so sánh nh m làm sáng t các v n nghiên c u. 4. K t c u c a lu n v n: i dung c b n c a lu n v n chia thành 3 ch ng: - Ch ng 1: Ho t ng giám sát c a Ngân hàng Trung ng i v i các Ngân hàng th ng m i - Ch ng 2: Th c tr ng ho t ng giám sát c a Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam i v i các Ngân hàng th ng m i. Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.