TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Tổng cục Hải quan

Luận văn hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Phân tích làm rõ thực trạng quản lý thuế tại Hải quan Việt Nam, đề xuất một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện, đổi mới tổ chức quản lý thuế nhập khẩu. | Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Tổng cục Hải quan Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete TR NG I H C KINH T QU C DÂN *** PHÙNG THÁI HÀ HOÀN THI N CÔNG TÁC QU N LÝ THU XU T NH P KH U T I T NG C C H I QUAN Chuyên ngành : Tài chính, Tín d ng và LTTT TÓM T T LU N V N TH C S Hà N i, n m 2008 Click Here & Upgrade Expanded Features PDF Unlimited Pages Documents Complete -1- I NÓI U 1. Tính c p thi t c a tài Th c t quá trình th c hi n c i cách hành chính nói chung và qu n lý thu xu t nh p kh u nói riêng cho th y Nhà n c ta ã có nh ng t c nh ng k t qu nh t nh b o m th c thi th ng nh t các lu t thu , quy trình qu n lý thu . Tuy nhiên bên c nh nh ng thành tích v n còn nh ng v n b t c p phát sinh b c l nh ng h n ch t ho t ng qu n lý thu xu t kh u, nh p kh u (thu xu t nh p kh u). T b i c nh ó, h c viên ch n tài lu n v n th c s kinh t nghiên c u “Hoàn thi n qu n lý thu xu t nh p kh u t i T ng c c H i quan Vi t Nam” có ý ngh a thi t th c c v m t lý lu n khoa h c và áp ng nhu c u òi h i c a th c ti n. 2. c ích nghiên c u H th ng hóa và làm rõ nh ng v n lý lu n c b n v qu n lý thu xu t nh p kh u i v i hàng hóa xu t, nh p kh u. Phân tích làm rõ th c tr ng qu n lý thu t i H i quan Vi t Nam, nêu ra nh ng h n ch và nguyên nhân a h n ch . xu t m t s gi i pháp, ki n ngh nh m hoàn thi n, im it ch c qu n lý thu xu t nh p kh u t i T ng c c H i quan. 3. it ng và ph m vi nghiên c u - it ng: tài nghiên c u vi c th c hi n t ch c, qu n lý thu xu t nh p kh u T ng c c H i quan. - Ph m vi nghiên c u: Ho t ng qu n lý thu xu t nh p kh u ã c th c hi n thu c ch c n ng qu n lý c a T ng c c H i quan. - Th i gian nghiên c u t n m 2000 n nay. 4. Ph ng pháp nghiên c u s ph ng pháp lu n c a lu n v n trong nghiên c u là s d ng ng b các ph ng pháp, d a trên quan m, ng l i chính sách c a ng và Nhà n c và nh ng ki n th

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.