TAILIEUCHUNG - Damage intensity in relation to fruit fly incidence in guava (Psidium guajava L.) in orchards of Eastern India

Incidence of fruit fly and damage intensity in guava (Psidium guajava L.) in orchards of Eastern India, Ranchi were studied during rainy and winter season in 2013 and 2014 under ICAR-RCER. The observations were recorded on number of flowers and fruits per plants, indicated that flowers and fruit were higher in number in rainy season. However, the weights of fruits were high in winter season as compared to rainy. The number of fruits drop were recorded higher in rainy season about % in normal planting and % in high density planting in first year study (2013). In second year of study, the damage were % and % in normal planting and high density plating, respectively. | Damage intensity in relation to fruit fly incidence in guava (Psidium guajava L.) in orchards of Eastern India

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.