TAILIEUCHUNG - Ứng dụng MACC trong đánh giá chi phí giảm thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng – công nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh

Bài viết kiến nghị việc triển khai các cơ hội giảm thải KNK nhằm thực hiện kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh (TTX) và phát triển bền vững của tỉnh. | Ứng dụng MACC trong đánh giá chi phí giảm thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng – công nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh ỨNG DỤNG MACC TRONG ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ GIẢM THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG – CÔNG NGHIỆP TẠI TỈNH QUẢNG NINH Lê Thu Hoa 1 Nguyễn Thị Diệu Trinh 2 TÓM TẮT Phương pháp MACC tính toán và thể hiện một cách trực quan chi phí giảm thải khí nhà kính (KNK) nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách so sánh, lựa chọn các giải pháp quan trọng và có hiệu quả về chi phí. Trên cơ sở áp dụng MACC, chi phí của 16 cơ hội giảm thải KNK trong lĩnh vực năng lượng - công nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh cho giai đoạn đến năm 2020 và 2030 đã được xác định và đánh giá, đem lại hiệu quả giảm từ 3,03 đến 4,34 triệu tCO2tđ/ năm, với tổng chi phí từ khoảng đến tỷ đồng. Bài viết kiến nghị việc triển khai các cơ hội giảm thải KNK nhằm thực hiện kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh (TTX) và phát triển bền vững của tỉnh. Từ khóa: Phương pháp MACC, kế hoạch hành động tăng trưởng xanh, khí nhà kính. 1. Giới thiệu chung về MACC với tổng chi phí ròng nhỏ nhất. McKinsey & Company (2009) xây dựng đường MACC thể hiện tiềm năng giảm Chi phí giảm thải cận biên (MAC) được hiểu là chi thải có chi phí âm - là những cơ hội giảm thải KNK có phí cần thiết để giảm thêm một đơn vị chất thải nói chung, một đơn vị phát KNK nói riêng. Phương pháp thể tự trang trải được cho các chi phí khi cácbon không tiếp cận đánh giá MAC gần đây được sử dụng khá phổ được định giá. biến trong lĩnh vực biến đổi khí hậu (BĐKH) cấp độ Ưu điểm lớn nhất của MACC là cung cấp cho các toàn cầu, quốc gia, ngành và địa phương. Trên cơ sở sử nhà hoạch định chính sách hình ảnh trực quan các cơ dụng các giả thiết và quan điểm của các chuyên gia về hội giảm KNK có thể so sánh được với nhau về mặt tiềm năng giảm thải với các chi phí liên quan hoặc sử kinh tế, làm cơ sở lựa chọn các giải pháp quan trọng và dụng các mô hình tính toán phát thải, các

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.