TAILIEUCHUNG - Quyết định 74/2019/QD-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 74/2019/QD-UBND ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; | Quyết định 74/2019/QD-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế UY BAN NHÂN DÂN ̉ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc HUẾ ­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­ Số: 74/2019/QĐ­UBND Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 12 năm 2019 QUYÊT Đ ́ ỊNH ̣ ̣ ̉ ̉ BAN HANH QUY CHÊ XET TĂNG DANH HIÊU “CÔNG DÂN TIÊU BIÊU TINH TH ̀ ́ ́ ƯA ̀ THIÊN HUẾ” UY BAN NHÂN DÂN T ̉ ỈNH THỪA THIÊN HUẾ Căn cứ Luật Tô ̉ chức chinh ́ quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cư ́Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đôi, bô sung môt sô ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và ngày 16 tháng 11 năm 2013; điêu cua Căn cư ́Nghị định sô 91 ́ /2017/NĐ­CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết ̣ ́ ̀ ̉ Luật Thi đua, Khen thưởng; thi hành môt sô điêu cua Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT­BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vu ̣ quy định chi tiêt́ ̣ ́ ̀ ̉ Nghị định số 91/2017/NĐ­CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phu ̉ thi hành môt sô điêu cua Quy định chi tiêt́ thi hành môt sô điêu cua ̣ ́ ̀ ̉ Luật Thi đua, Khen thưởng; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. QUYÊT Đ ́ ỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế”. Điều 2. Quyết đinh nay co ̣ ̀ ́hiệu lực thi hành kê ̉ từ ngày 12 tháng 12 năm 2019 và thay thế Quyết định số 10/2019/QĐ­UBND ngày 04/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chê ́xét tặng danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế” Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, các thanh viên ̀ Hội đồng Thi đua ­ Khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thê ̉ cấp tỉnh, các đơn vi ̣ sự nghiệp, các đơn vị thuộc lực lượng vu ̃trang nhân dân, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn; Chu ̉ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.