TAILIEUCHUNG - Tài liệu quy trình bán hàng

Muốn bán hàng hiệu quả thì một doanh nghiệp, một công ty phải có một quy trình thống nhất về phương pháp quản lý và kiểm soát trong khâu bán hàng. Tham khảo tài liệu "Quy trình bán hàng" để biết thêm nội dung chi tiết nhằm giúp bạn bảo đảm tối đa hóa lợi ích hợp pháp của công ty. | CÔNG TYABC QUY TRÌNH BÁN HÀNG Ký hiệu GDP YDSD QTBH Hà Nội 2007 1 I CÔNG TY ABC QUI TRÌNH CHUẨN Trang 1 5 TSố SOP YDSD BH-01 Ngày Ngày áp dụng Ban hành lần thứ 1 BÁN HÀNG Người biên soạn Người soát xét Người phê chuẩn Ngày Thay thế Số Ngày 1. Mục đích Quy trình thống nhất phương pháp quản lý và kiểm soát trong khâu bán hàng của công ty nhằm bảo đảm tối đa hóa lợi ích hợp pháp của Công ty phù hợp với các quy định quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dược. 2. Phạm vi áp dụng Tất cả các đại lý quầy nhân viên kinh doanh và các phòng ban trong Công ty có liên quan. 3. Tài liệu liên quan - Quy chế quản lý thuốc của Bộ y tế ban hành kèm theo quyết định 24 2 BYT-QĐ ngày 15 9 1998. - Quy chế quản lý thuốc gây nghiện của Bộ y tế ban hành kèm theo quyết định 2033 1 999 QĐ-bYt ngay 9 7 1999. - Quy chế quản lý thuốc hướng thần và tiền chất của Bộ Y tế ban hành kèm theo quyết định 3047 QĐ-BYT ngày 12 7 2001. - Quy chế quản lý thuốc độc A B của Bộ trưởng Bộ y tế ban hành kèmtheo quyết định số 2032 1 999 QĐ-bYt ngày 9 7 1999. - Quy trình nhận kiểm hàng quy trình giao nhận vận chuyển quy trình cấp phát hàng hóa. 4. Giải thích từ ngữ 2 Phòng KD Phòng kinh doanh NVKD Nhân viên kinh doanh BGĐ Ban giám đốc HĐ Hóa đơn CÔNG TYABC QUI TRÌNH CHUẨN Trang 2 5 TSố SOP YDSD BH-01 Ngày Ngày áp dụng Ban hành lần thứ 1 BÁN HÀNG 1 Nội dung Sơ đồ tiến trình. Trách nhiệm Sơ đồ tiến trình Mô tả Qui trinh bán hàng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG